BỘ NỘI VỤ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 484-NV/NĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 1946

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chiếu sắc lệnh số 68 ngày 30 tháng 11 năm 1945 về việc trưng thu, trưng dụng và trưng tập;
Chiếu sắc lệnh số 121 ngày 12 tháng 7 năm 1946 bổ khuyết sắc lệnh kể trên để Bộ trưởng bộ Nội vụ có thể ủy quyền trưng thu, trưng dụng cho các Ủy ban hành chính;
Chiếu nghị định số 261 ngày 18 tháng 7 năm 1946 ủy quyền trưng thu trưng dụng cho U.B.H.C. thành phố Hà Nội;
Xét tình thể hiện thời
,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1: Nay ủy cho các Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội và Ủy ban hành chính các tỉnh, quyền trưng dụng những động sản để dùng vào việc công ích trong những trường hợp cấp bách.

Mỗi thứ động sản chỉ có thể bị trưng dụng trong thời hạn tối đa là 15 ngày.

Điều 2: Nghị định số 261 NV/PC ngày 18 tháng 7 năm 1946, nay bãi bỏ.

Điều 3: Các Ủy ban hành chính kỳ và Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội thi hành nghị định này.

TM.BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Hoàng Hữu Nam