HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 50-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 1960

NGHỊ ĐỊNH

VỀ NHỮNG TRƯỜNG HỢP MIỄN THỦ TỤC CẤP THỊ THỰC HỘ CHIẾU CHO CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ ĐỨC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 390-TTg ngày 27-10-1959 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thị thực hộ chiếu;
Căn cứ vào sự trao đổi công hàm giữa hai nước Việt dân chủ cộng hòa và Cộng hòa dân chủ Đức;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 9 năm 1980.

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. – Nay miễn thủ tục cấp thị thực nhập cảnh, nhập xuất cảnh và quá cảnh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cho những công dân nước Cộng hòa dân chủ Đức có mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông đi công vụ hay hộ chiếu những người đi du lịch.

Điều 2. – Khi muốn vào nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, những người công dân nước Cộng hòa dân chủ Đức chỉ cần có một trong những loại hộ chiếu nói trên trong đó có thị thực xuất cảnh, xuất nhập cảnh hay quá cảnh để vào nước Việt Nam, do Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa dân chủ Đức hay một cơ quan được Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ Đức ủy nhiệm cấp.

Điều 3. – Các ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

>> Xem thêm:  Quyền và nghĩa vụ của con cái trong gia đình được quy định như thế nào ?

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phạm Văn Đồng

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý mới nhất năm 2020