BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 50-NĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 1958

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI PHỤ CƯỚC MÁY BAY ĐỐI VỚI TẤT CẢ BƯU PHẨM VẬN CHUYỂN TRÊN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG HÀ NỘI – VIENTIANE – KHƠ ME – PHÁP VÀ LIÊN HIỆP PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 236-NĐ và số 237-NĐ ngày 29/12/1954 quy định các loại bưu phẩm thường và bảo đảm gửi đi trong nước và ra nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 01-NĐ ngày 03/01/1955, số 08-NĐ ngày 07/01/1955 và số 160-NĐ ngày 11/4/1955 quy định cước phí các loại bưu phẩm gửi đi trong nước và ra nước ngoài;
Căn cứ hiệp định Bưu chính ký kết với Pháp ngày 11/7/1955, với Vương quốc Lào ngày 16/3/1957 và văn bản thỏa hiệp với Vương quốc Khơ Me trao đổi thư tín ngày 15/4/1957;
Theo công văn của phái đoàn liên lạc Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam cạnh Ủy ban Quốc tế ngày 6/9/1955;
Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục bưu điện;
Sau khi được Thủ tướng phủ phê chuẩn;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi phụ cước máy bay đối với tất cả bưu phẩm vận chuyển trên đường hàng không Hà Nội – Vientiane – Khơ Me – Pháp và Liên hiệp Pháp như sau.

Điều 2. Ngoài cước thường đã được quy định cho các loại bưu phẩm gửi đi nước ngoài, gửi đi Lào, người gửi phải trả thêm phục cước máy bay quy định cho mỗi loại bưu phẩm cùng hạng trọng lượng sau đây:

I. Đi Lào.

- Thư, bưu thiếp………………..

50đ mỗi 5 gam

- Ấn phẩm ……………….

90đ mỗi 25 gam

- Mẫu hàng, gói nhỏ, giấy tờ giao dịch …………

110đ mỗi 25 gam

- Báo chí

70đ mỗi 25 gam

II. Đi Khơ Me:

- Thư, bưu thiếp………………..

100đ mỗi 5 gam

- Ấn phẩm ……………….

230đ mỗi 25 gam

- Mẫu hàng, gói nhỏ, giấy tờ giao dịch …………

250đ mỗi 25 gam

- Báo chí

180đ mỗi 25 gam

III. Đi Pháp và các nước trong Liên hiệp Pháp:

- Thư, bưu thiếp………………..

450đ mỗi 5 gam (tối đa 20 gam)

- Ấn phẩm ……………….

570đ mỗi 20 gam (tối đa 1 kilô)

- Báo chí

570đ mỗi 25 gam (tối đa 1 kilô)

Điều 3. Nghị định này thi hành kể từ ngày 25/6/1958.

Những điều đã quy định trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các ông Chánh văn phòng Bộ giáo dục và Bưu điện, Tổng cục trưởng Tổng cục bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trân