CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 51/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN THỔ TANG, THỊ TRẤN THANH LÃNG, THỊ TRẤN GIA KHÁNH THUỘC CÁC HUYỆN VĨNH TƯỜNG, BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Thành lập thị trấn Thổ Tang, thị trấn Thanh Lãng, thị trấn Gia Khánh thuộc các huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

1. Thành lập thị trấn Thổ Tang thuộc huyện Vĩnh Tường trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số hiện có của xã Thổ Tang.

Thị trấn Thổ Tang có 526,79 ha diện tích tự nhiên và 14.049 nhân khẩu.
Địa giới hành chính thị trấn Thổ Tang: Đông giáp xã Vĩnh Sơn và xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường; Tây giáp xã Tân Cương và xã Lũng Hoà, huyện Vĩnh Tường; Nam giáp xã Thượng Trưng và xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường; Bắc giáp xã Tân Tiến và xã Lũng Hoà, huyện Vĩnh Tường.
Sau khi thành lập thị trấn Thổ Tang:
Huyện Vĩnh Tường có 29 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Kim Xá, Yên Bình, Nghĩa Hưng, Chấn Hưng, Đại Đồng, Tân Tiến, Yên Lập, Việt Xuân, Bồ Sao, Lũng Hoà, Cao Đại, Phú Thịnh, Lý Nhân, An Tường, Tuân Chính, Thượng Trưng, Tân Cương, Vĩnh Sơn, Bình Dương, Vân Xuân, Vũ Di, Tam Phúc, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh, Phú Đa, Ngũ Kiên, Tứ Trưng và các thị trấn: Vĩnh Tường, Thổ Tang.

2. Thành lập thị trấn Thanh Lãng thuộc huyện Bình Xuyên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số hiện có của xã Thanh Lãng.
Thị trấn Thanh Lãng có 948,21 ha diện tích tự nhiên và 13.437 nhân khẩu.
Địa giới hành chính thị trấn Thanh Lãng: Đông giáp xã Tân Phong, Phú Xuân, huyện Bình Xuyên; Tây giáp xã Bình Định, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc; Nam giáp xã Nguyệt Đức, Văn Tiến, huyện Yên Lạc; Bắc giáp xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên.

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

3. Thành lập thị trấn Gia Khánh thuộc huyện Bình Xuyên trên cơ sở điều chỉnh 81,20 ha diện tích tự nhiên và 916 nhân khẩu của xã Thiện Kế; toàn bộ 857,55 ha diện tích tự nhiên và 10.305 nhân khẩu của xã Gia Khánh.
Thị trấn Gia Khánh có 938,75 ha diện tích tự nhiên và 11.221 nhân khẩu.
Địa giới hành chính thị trấn Gia Khánh: Đông giáp xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên và xã Minh Quang, huyện Tam Đảo; Tây giáp xã Kim Long, huyện Tam Dương, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên; Nam giáp xã Hương Sơn, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên; Bắc giáp xã Hợp Châu, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo.
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:
- Xã Thiện Kế còn lại 1.178,24 ha diện tích tự nhiên và 6.041 nhân khẩu.
Huyện Bình Xuyên có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Đạo Đức, Tân Phong, Sơn Lôi, Quất Lưu, Tam Hợp, Hương Sơn, Thiện Kế, Bá Hiến, Phú Xuân, Trung Mỹ và các thị trấn: Hương Canh, Gia Khánh, Thanh Lãng.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?