BỘ TÀI CHÍNH****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 511-TC

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 1946

NGHỊ ĐỊNH

BÃI BỎ PHỤ CẤP HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ DỤC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chiếu chỉ Nghị định ngày 01 tháng 2 năm 1943 sửa đổi bởi Nghị định ngày 13 tháng 4 năm 1944 ấn định phụ cấp thể dục cho các huấn luyện viên thể dục Bắc kỳ;
Sau khi thỏa hiệp cùng ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ 1: - Bãi bỏ kể từ ngày 01 tháng 7 năm 1946 phụ cấp huấn luyện viên thể dục nói trong những nghị định kể trên.

Điều thứ 2. – ÔngĐổng lý sự vụ Bộ Tài chính chiếu nghị thi hành.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Lê Văn Hiến