CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52-CP

Hà Nội 26 tháng 5 năm 1997

NGHỊ ĐỊNH

CỦACHÍNHPHỦ SỐ 52-CP NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 1997 VỀ VIỆC IỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNHCHÍNH MỘT SỐ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN TUẦNGIÁO, ĐIỆN BIÊN, PHONGTHỔ, ƯỜNG LAY VÀ THỊ XÃ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH LAI CHÂU

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổchức Chínhphủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Bộ Trưởng, Trưởngban Ban Tổ chức - Cánbộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nayđiều chỉnh địa giới hànhchính một số thị trấn, xã thuộc các huyện Tuấn Giáo,Phong Thổ, Mường Lay vàthành lập phường thuộc thị xã Điện Biên Phủ, tỉnh LaiChâu như sau:

1. Giải thể thị trấn nông trườngTam Đường thuộc huyện PhongThổ, thị trấn nông trường Điện Biên thuộc huyện ĐiệnBiên và thị trấn nôngtrường Mường ẳng thuộc huyện Tuần Giáo.

Dân cư thuộc các thị trấn nôngtrường nói trên hiện đangsinh sống trên địa bàn xã nào giao về xã đó quản lý.

2. Thành lập thị trấn Mường ẳngthuộc huyện Tuần Giáo trêncơ sở 502 ha diện tích tự nhiên và 2.900 nhân khẩucủa xã ẳng Nưa.

Địa giới hành chính thị trấnMường ẳng: Đông giáp xã ẳng Tở;Tây và Bắc giáp xã ẳng Nưa, Nam giáp xã ẳng Cang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hànhchính xã ẳng Nưa còn lại2.880 ha diện tích tự nhiên và 3.011 nhân khẩu.

3. Sát nhập 64,5 ha diện tích tựnhiên và 1.622 nhân khẩucủa xã Thanh Luông, huyện Điên Biên vào thị xã ĐiệnBiên Phủ và thành lậpphường Thanh Bình.

Phường Thanh Bình có 64,5 hadiện tích tự nhiên và 1.622nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường ThanhBình: Đông giáp phường HimLam và phường Mường Thanh; Tây giáp xã Thanh Luông;Nam gia xã Thanh Hưng; Bắcgiáp xã Thanh Nưa.

Sau khi điều chỉnh địa giới hànhchính xã Thanh Luông cònlại 3.767 ha diện tích tự nhiên và 4.614 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Si Pa Phìn thuộchuyện Mường Lay trên cơ sơ27. 098 ha diện tích tự nhiên và 4.789 nhân khẩu củaxã Chà Nưa.

Địa giới hành chính xã Si PiPhìn: Đông thuộc xã Huổi Lèngvà xã Mường Tùng; Tây giáp biên giới Việt - Lào;Nam giáp xã Mường Mươn và biêngiới Việt - Lào; Bắc giáp xã Chà Nưa.

Sau khi điều chỉnh địa giới hànhchính xã Chà Nưa còn lại15.400 ha diện tích tự nhiên và 2.577 nhân khẩu.

Điều 2.- Nghịđịnh này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái vớiNghị định này đều bãibỏ.

Điều 3.- Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnhLai Châu và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộChính phủ chịu tráchnhiệm thi hành Nghị định này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)