CHÍNH PHỦ
Số: 52-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 1996

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thuế môn bài

__________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Điều lệ thuế công thương nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 200/NQ-TVQH ngày 18 tháng 1 năm 1966 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Pháp lệnh ngày 3 tháng 3 năm 1989 của Hội đồng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh, Điều lệ về thuế công nghiệp và thuế hàng hoá, Nghị quyết số 473/NQ-HĐNN ngày 10 tháng 9 năm 1991 của Hội đồng Nhà nước về thuế môn bài và thuế sát sinh;

Căn cứ mức trượt giá từ 1994 đến nay;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Từ năm 1997 các tổ chức và cá nhân kinh doanh nộp thuế môn bài theo các mức sau: 850.000 đ, 550.000 đ, 325.000 đ, 165.000 đ , 60.000 đ, 25.000 đ. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể căn cứ tính thuế môn bài theo các mức trên.

Điều 2.-Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, thay thế các mức thuế môn bài quy định tại Nghị định số 180/CP ngày 7 tháng 11 năm1994 của Chính phủ.

Điều 3.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải