HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52-HĐBT/NĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1982

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 52-HĐBT/NĐ NGÀY 19-3-1982 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ NGOẠI THƯƠNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước;
Căn cứ nghị định số 231-CP ngày 21-6-1979 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại thương;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại thương.

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Sửa đổi tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại thương như sau:

1. Giải thể Vụ xây dựng cơ bản.

2. Hợp nhất Vụ xuất, nhập khẩu I và Vụ xuất, nhập khẩu II thành Vụ xuất, nhập khẩu.

Điều 2.- Bộ trưởng Bộ Ngoại thương có trách nhiệm quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ xuất nhập khẩu.

Điều 3.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng và Bộ trưởng Bộ Ngoại thương chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

Tố Hữu

(Đã ký)