CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2000
No tile

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã TânMỹ thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Bộtrưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ - Chính phủ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.Nay điều chỉnh địa giới hành chính xã Mỹ Hòa và xã Tân Xuân để thành lập xã TânMỹ thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre như sau:

Thànhlập xã Tân Mỹ thuộc huyện Ba Tri trên cơ sở 1.064,58 ha diện tích tự nhiên và2.675 nhân khẩu của xã Mỹ Hòa, 171,09 ha diện tích tự nhiên và 1.693 nhân khẩucủa xã Tân Xuân.

XãTân Mỹ có 1.235,67 ha diện tích tự nhiên và 4.368 nhân khẩu.

Địagiới hành chính xã Tân Mỹ: Đông giáp xã Tân Xuân và huyện Bình Đại; Tây giáp xãMỹ Hòa và huyện Giồng Trôm; Nam giáp xã Mỹ Hòa và xã Tân Xuân; Bắc giáp huyệnBình Đại.

Saukhi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Tân Mỹ:

XãMỹ Hòa có 1.696,43 ha diện tích tự nhiên và 5.793 nhân khẩu.

XãTân Xuân có 2.497,02 ha diện tích tự nhiên và 9.590 nhân khẩu.

Điều 2.Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trướcđây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ - Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Nghi định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải