CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 57/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

SỬAĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 7 NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/2010/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2010 CỦACHÍNH PHỦ VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụngngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng11 năm 2014;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngânhàng Nhà nước Việt Nam;

Chính phủ ban hành Nghị định sửađổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 củaChính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 7Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt độngthông tin tín dụng như sau:

“Điều 7. Điều kiện cấp Giấy chứngnhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng

1. Có hệ thống cơ sở hạ tầng về côngnghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tối thiểu sau đây:

a) Có tối thiểu 02 đường truyền sốliệu, trong đó mỗi đường truyền được cung cấp bởi 01 nhà cung cấp dịch vụ, đểđảm bảo duy trì việc truyền đưa liên tục thông tin số;

b) Có trang thiết bị công nghệ thôngtin phù hợp với mặt bằng công nghệ của hệ thống tổ chức cấp tín dụng và có khảnăng tích hợp, kết nối được với các tổ chức cấp tín dụng;

c) Có hệ thống máy chủ, hệ thống phầnmềm tin học và các giải pháp kỹ thuật để cập nhật, xử lý, lưu giữ thông tin tíndụng, thực hiện dịch vụ thông tin tín dụng đối với tối thiểu 5.000.000 kháchhàng vay;

d) Có phương án bảo mật, an toànthông tin;

đ) Có phương án dự phòng thảm họa,đảm bảo không bị gián đoạn các hoạt động nghiệp vụ chính quá 04 giờ làm việc.

2. Có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷđồng.

3. Có người quản lý doanh nghiệp vàthành viên Ban kiểm soát đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đối với Chủ tịch Hội đồng quảntrị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty

Có bằng đại học hoặc trên đại học vềmột trong các chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, công nghệthông tin và có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính,ngân hàng, công nghệ thông tin.

b) Đối với thành viên Hội đồng quảntrị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh

Có bằng đại học hoặc trên đại học,trong đó ít nhất 50% số thành viên có bằng đại học hoặc trên đại học về mộttrong các chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, công nghệ thôngtin và ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng,công nghệ thông tin.

c) Đối với Tổng giám đốc (Giám đốc),Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc)

Có bằng đại học hoặc trên đại học vềmột trong các chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, công nghệthông tin và có ít nhất 02 năm giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạtđộng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin.

d) Đối với thành viên Ban kiểm soát

Có bằng đại học hoặc trên đại học vềmột trong các chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, công nghệthông tin và có ít nhất 02 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, kếtoán, kiểm toán, ngân hàng, công nghệ thông tin.

Thời gian làm việc trực tiếp trong lĩnhvực công tác quy định tại các điểm a, b, c, d khoản này là thời gian được tuyểndụng, bổ nhiệm hoặc phân công làm việc trong lĩnh vực đó.

4. Có phương án kinh doanh khả thi vàkhông được kinh doanh ngành nghề khác ngoài nội dung hoạt động thông tin tín dụngquy định tại Nghị định này.

5. Có tối thiểu 20 ngân hàng thươngmại cam kết cung cấp thông tin tín dụng và các ngân hàng này không có cam kếttương tự với công ty thông tin tín dụng khác.

6. Có văn bản thỏa thuận về quy trìnhthu thập, xử lý, lưu giữ và cung cấp thông tin tín dụng giữa công ty thông tintín dụng với các tổ chức cấp tín dụng đã cam kết, trong đó phải có những nộidung tối thiểu sau đây:

a) Nội dung, phạm vi thông tin tíndụng được cung cấp;

b) Thời gian, địa điểm, phương thứccung cấp, truyền đưa thông tin, dữ liệu, sản phẩm thông tin tín dụng;

c) Nguyên tắc, phạm vi, mục đích sửdụng sản phẩm thông tin tín dụng;

d) Nghĩa vụ thông báo cho khách hàngvay về việc sử dụng thông tin tín dụng của khách hàng vay;

đ) Trách nhiệm của các bên trong việcđiều chỉnh, sửa chữa sai sót trong quá trình cập nhật, truyền đưa, xử lý, lưugiữ, khai thác sử dụng thông tin;

e) Trách nhiệm của các bên trong việcrà soát, đối chiếu, kiểm tra chất lượng và lưu giữ thông tin tín dụng;

g) Trách nhiệm và sự phối hợp của cácbên khi giải quyết khiếu nại của khách hàng vay;

h) Xử lý vi phạm, giải quyết tranhchấp;

i) Hiệu lực của văn bản thỏa thuận vàđơn phương chấm dứt việc thực hiện thỏa thuận;

k) Các quyền, nghĩa vụ khác của cácbên trong quá trình thu thập, xử lý, lưu giữ và cung cấp thông tin tín dụng.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từngày 01 tháng 7 năm 2016.

Điều 3. Quy định chuyển tiếp

Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngàyNghị định này có hiệu lực thi hành, các công ty thông tin tín dụng đã thành lậpvà hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải đáp ứng cácđiều kiện quy định tại Nghị định này. Trường hợp không đáp ứng, công ty thôngtin tín dụng phải chấm dứt hoạt động thông tin tín dụng.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

TM. CHÍNH PHỦ