PHỦ THỦ TƯỚNG******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 577-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 1957

NGHỊ ĐỊNH

ĐẶTGIẤY CHỨNG MINH VÀ QUY ĐỊNH THỂ LỆ CẤP PHÁT GIẤY CHỨNG MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để đáp ứng nguyện vọng củanhân dân mong được có một giấy chứng thực căn cước chính thức để tiện dùngtrong mọi việc giao dịch hàng ngày, đồng thời để giúp vào việc giữ gìn trận tựtrị an chung;
Theo đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Công an,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay đặt ra “Giấy chứng minh” để chứng thực căn cước của mỗi người trong việcgiao dịch hàng ngày giữa tư nhân với tư nhân, giữa tư nhân với các cơ quan Nhànước. Nội dung và kích thước giấy chứng minh làm theo mẫu thống nhất kèm theonghị định này.

Điều 2.- Giấy chứng minh sẽ cấp cho tất cả mọi người dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên.Cán bộ, nhân viên, công nhân của Chính phủ cũng được cấp giấy chứng minh. Quânnhân tại ngũ có giấy chứng minh riêng của quân đội.

Những người bị bệnh điên khôngđược cấp giấy chứng minh.

Điều 3.- Giấy chứng minh do Ủy ban Hành chính thành phố hoặc Ủy ban Hành chính tỉnh cấpphát. Ủy ban Hành chính thành phố hoặc Ủy ban Hành chính tỉnh có thể ủy quyềncho thủ trưởng cơ quan công an đồng cấp làm việc cấp phát này.

Điều 4. - Giấy chứng minhcó giá trị trong thời hạn là năm năm. Hết hạn thì phải xin cấp giấykhác.

Điều 5. - Người được cấpgiấy chứng minh phải trả lại cho cơ quan phụ trách cấp phát tiền giấy và côngin do Ủy ban Hành chính thành phố hoặc tỉnh ấn định.

Điều 6.- Những người man khai căn cước để xin giấy chứng minh, giả mạo giấy chứngminh, tẩy xóa, sửa chữa giấy chứng minh để gian lận, cho mượn, cho thuê, muabán giấy chứng minh, và những người dùng giấy chứng minh của người khác sẽ bịtruy tố trước pháp luật.

Những ngườiđể mất giấy chứng minh trong hạn 24 giờ phải báo cho Ủy ban Hành chính hoặc cơquan công an. Những người bắt được giấy chứng minh của người khác phải đem nộptại Ủy ban Hành chính hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Điều 7. - Việc cấp phátgiấy chứng minh sẽ thi hành ở các thành phố, thị xã, thị trấn trước; khi nào cóđủ điều kiện thuận tiện sẽ thi hành ở nông thôn. Ở những nơi chưa thi hành việccấp phát giấy chứng minh thì trong việc giao dịch hàng ngày nhân dân sẽ dùng thẻcử tri hoặc giấy chứng thực, giấy giới thiệu do Ủy ban Hành chính địa phương cấp.

Điều 8. - Các ông Bộ trưởngBộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ công an chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phan Kế Toại