HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 59-HĐBT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 1984

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 59-HĐBT NGÀY 12-4-1984 BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 145-HĐBT NGÀY 6-12-1983 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân muốn mua công trái bằng vàng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1: - Ngoài các loại phiếu công trái ghi ở Điều 2, Điều 3 và Điều 7 Nghị định số 145-HĐBT ngày 6-12-1983, nay bổ sung thêm loại phiếu công trái thu và ghi bằng vàng.

Người có vàng có thể mua công trái bằng các hình thức như sau:

a) Bán vàng (hoặc bạc) cho Nhà nước theo giá kinh doanh của Ngân hàng Nhà nước ở thời điểm mua công trái, lấy tiền mua phiếu công trái thu và ghi bằng tiền Việt Nam và hưởng quyền lợi như người sở hữu phiếu công trái thu và ghi bằng tiền Việt Nam quy định tại Điều 2 Nghị định số 145-HĐBT.

b) Mua công trái trực tiếp bằng vàng. Trên phiếu công trái ghi rõ trọng lượng và chất lượng vàng.

Phiếu công trái thu và ghi bằng vàng, khi thanh toán, sẽ được trả bằng vàng theo đúng trọng lượng và chất lượng vàng ghi trên phiếu công trái. Riêng về số lãi được hưởng (bằng 20% trọng lượng vàng ghi trên phiếu công trái) thì được thanh toán bằng tiền Việt Nam, tính theo giá kinh doanh (mua vào) của Ngân hàng Nhà nước ở thời điểm thanh toán.

Nếu người sở hữu phiếu công trái muốn được thanh toán cả gốc lẫn lãi bằng tiền Việt Nam thì cũng được thanh toán toàn bộ bằng tiền, tính theo giá kinh doanh của Ngân hàng Nhà nước ở thời điểm thanh toán.

Điều 2.- Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thu nhận, quản lý việc sử dụng và thanh toán số vàng mà nhân dân gửi mua công trái.

Điều 3.- Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể việc thi hành Nghị định này.

Tố Hữu

(Đã ký)