BỘ TÀI CHÍNH******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 596-TC

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 1946

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chiếu theo Nghị định số 210-TC ngày 15 tháng 02 năm 1946 tổ chức nha Thuế trực thu Việt Nam;
Chiếu theo Nghị định số 193-TC ngày 5 tháng 2 năm 1946 đặt ra thuế đặc biệt xe hơi vận tải;
Chiếu theo đề nghị của Giám đốc nha Thuế trực thu Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ 1. – Trong một hạn là 3 tháng bắt đầu từ ngày 01 tháng 8 năm 1946, các xe hơi vận tải (chở khách hay chở hàng hóa) đã được sở Công chính cấp giấy phép từ Lạng Sơn đi tỉnh khác, từ tỉnh khác đến Lạng Sơn, hay chạy qua tỉnh Lạng Sơn đều được miễn thuế đặc biệt xe hơi do nghị định số 193-TC ngày 5 tháng 2 năm 1946 đặt ra.

Điều thứ 2. – Các hãng xe hơi vận tải ở vào trường hợp nói ở điều thứ nhất, muốn miễn thuế đặc biệt phải làm tờ khai với ty Thuế trực thu tỉnh mình vẫn đóng thuế đặc biệt.

Đơn khai phải đính theo giấy phép của sở Công chính ty Thuế trực thu sẽ cấp cho một tấm giấy chứng nhận để làm bằng.

Điều thứ 3.– Ông Đổng lý sự vụ bộ Tài chính và ông Giám đốc nha Thuế trực thu Việt Nam chịu ủy nhiệm thi hành nghị định này.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Lê Văn Hiến