HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6-HĐBT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 1986

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 6-HĐBT NGÀY 11-1-1986 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 4 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 260-HĐBT NGÀY 7-11-1985 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CỤC KINH TẾ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị quyết số 129-HĐBT ngày 4-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc giao nhiệm vụ cho quân đội làm kinh tế;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Thay Điều 4 của Nghị định số 260-HĐBT ngày 7 tháng 11 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Tổng cục kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng bằng điều 4 mới như sau:

Điều 4 mới.- Tổng cục kinh tế là đơn vị có tư cách pháp nhân và là đơn vị được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước.

Điều 2.- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các Bộ, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Đỗ Mười

(Đã ký)