CHÍNH PHỦ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 61/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN THANH SƠN ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Thanh Sơn để thành lập huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Thành lập huyện Tân Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ trên cơ sở điều chỉnh 68.858 ha diện tích tự nhiên và 73.406 nhân khẩu của huyện Thanh Sơn (gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Mỹ Thuận, Tân Phú, Thu Ngạc, Thạch Kiệt, Thu Cúc, Lai Đồng, Đồng Sơn, Tân Sơn, Kiệt Sơn, Xuân Đài, Kim Thượng, Xuân Sơn, Minh Đài, Văn Luông, Long Cốc, Tam Thanh, Vinh Tiền).

Huyện Tân Sơn có 68.858 ha diện tích tự nhiên và 73.406 nhân khẩu, có 17 đơn vị hành chính trực thuộc được điều chỉnh từ huyện Thanh Sơn nêu trên.

Địa giới hành chính huyện Tân Sơn: Đông giáp huyện Thanh Sơn; Tây giáp tỉnh Sơn La; Nam giáp tỉnh Hoà Bình; Bắc giáp huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yên Bái.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Huyện Thanh Sơn còn lại 62.063 ha diện tích tự nhiên và 116.905 nhân khẩu, có 23 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Sơn Hùng, Địch Quả, Giáp Lai, Thục Luyện, Võ Miếu, Thạch Khoán, Cự Thắng, Tất Thắng, Văn Miếu, Cự Đồng, Thắng Sơn, Tân Minh, Hương Cần, Khả Cửu, Tân Lập, Đông Cửu, Yên Lãng, Yên Lương, Thượng Cửu, Lương Nha, Yên Sơn, Tinh Nhuệ và thị trấn Thanh Sơn.

Tỉnh Phú Thọ có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện: Đoan Hùng, Hạ Hoà, Thanh Ba, Cẩm Khuê, Phù Ninh, Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Thuỷ, Yên Lập, Thanh Sơn và Tân Sơn.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng