CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 65/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI ĐĂNG,PHÁT, CUNG CẤP, ĐƯA TIN, CÔNG BỐ THÔNG TIN SAI SỰ THẬT

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hànhchính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tưpháp;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quyđịnh về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liênquan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật.

Điều 1. Bổ sungKhoản 6 vào Điều 2 Nghị định số79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủquy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê như sau:

“6. Không áp dụng quy định tại Khoản3 Điều 14 Nghị định này để xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan báo chí.

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối vớicơ quan báo chí được thực hiện theo Điều 8 Nghị định số159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạtvi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.”

>> Xem thêm:  Xin tư vấn về việc xử phạt vi phạm hành chính ?

Điều 2. Bổ sungKhoản 3 vào Điều 1 Nghị địnhsố 107/2013/NĐ-CP  ngày 20tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực năng lượng nguyên tử như sau:

“3. Không áp dụng quy định tại Điểm cKhoản 1 Điều 38 Nghị định này để xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan báochí.

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối vớicơ quan báo chí được thực hiện theo Điều 8 Nghị định số159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạtvi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.”

Điều 3. Bổ sungKhoản 4 vào Điều 2 Nghị địnhsố 109/2013/NĐ-CP  ngày 24tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựcquản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn như sau:

“4. Không áp dụng quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định này để xử phạt viphạm hành chính đối với cơ quan báo chí.

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối vớicơ quan báo chí được thực hiện theo Điều 8 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt độngbáo chí, xuất bản.”

Điều 4. Bổ sungKhoản 3 vào Điều 2 Nghị địnhsố 138/2013/NĐ-CP  ngày 22tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnhvực giáo dục như sau:

“3. Không áp dụng quy định tại Khoản2 Điều 13 Nghị định này để xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan báo chí.

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối vớicơ quan báo chí được thực hiện theo Điều 8 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt độngbáo chí, xuất bản.”

Điều 5. Sửa đổi,bổ sung Điều 2 Nghị định số147/2013/NĐ-CP  ngày 30 tháng10 năm 2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng khôngdân dụng

>> Xem thêm:  Xử lý vi phạm hành chính vì mang gậy 3 khúc trong người bị phạt bao nhiêu tiền ?

“Điều 2. Đối tượng bị xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Cá nhân, tổ chức Việt Nam và cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạmhành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng trong lãnh thổ Việt Nam, trên tàubay đăng ký quốc tịch Việt Nam, ở vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

Không áp dụng quy định tại Điểm đ Khoản4, Điểm b Khoản 7 Điều 24 Nghị định này để xử phạt vi phạm hành chính đối vớicơ quan báo chí.

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối vớicơ quan báo chí được thực hiện theo Điều 8 Nghị định số159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạtvi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.”

Điều 6. Bổ sungKhoản 3 vào Điều 2 Nghị địnhsố 148/2013/NĐ-CP  ngày 30tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnhvực dạy nghề như sau:

“3. Không áp dụng quy định tại Điểm bKhoản 5 Điều 18 Nghị định này để xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan báochí.

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối vớicơ quan báo chí được thực hiện theo Điều 8 Nghị định số159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt độngbáo chí, xuất bản.”

Điều 7. Sửa đổi,bổ sung Điều 2 Nghị định số173/2013/NĐ-CP  ngày 13 tháng11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạtvi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức,cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủyvăn, đo đạc và bản đồ; người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xửphạt vi phạm hành chính; tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

>> Xem thêm:  Hàng triệu thuê bao điện thoại di động phải bổ sung ảnh chụp chân dung chính chủ nếu không muốn bị dừng dịch vụ hoặc bị phạt ?

Không áp dụng quy định tại Điểm b Khoản2 Điều 6 Nghị định này để xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan báo chí.

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối vớicơ quan báo chí được thực hiện theo Điều 8 Nghị định số159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạtvi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.”

Điều 8. Bổ sungKhoản 3 vào Điều 2 Nghị địnhsố 176/2013/NĐ-CP  ngày 14tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnhvực y tế như sau:

“3. Không áp dụng quy định tại Điểm aKhoản 2 Điều 5, Điểm a Khoản 2 Điều 17, Điểm b Khoản 2 Điều 81 Nghị định này đểxử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan báo chí.

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối vớicơ quan báo chí được thực hiện theo Điều 8 Nghị định số159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạtvi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.”

Điều 9. Điều khoảnthi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chứcvà cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (3b). PC 240

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Năm 2020, hành vi không có giấy phép đăng ký kinh doanh sẽ bị phạt như thế nào ?