CHÍNH PHỦ
Số: 66-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1996

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc đổi tên phường Hạ Long (thuộc thành phố Hạ Long) và

giao đảo Chằn của huyện Hải Ninh về huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) quản lý

____________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: Nay đổi tên phường thuộc thành phố Hạ Long và điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hải Ninh, huyện Cô Tô thuộc tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Đổi tên phường Hạ Long thuộc thành phố Hạ Long thành phường Hồng Gai.

2. Giao đảo Chằn thuộc huyện Hải Ninh về huyện Cô Tô quản lý.

Điều 2: Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ trưởng - Trưởng ban Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt