HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 68-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 1960

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC CẤP PHÁT CÁC LOẠI HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định của Thủ tướng Chính phủ số 398-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1959 về việc cấp phát hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 1960;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Hộ chiếu ngoại giao cấp cho:

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng.

- Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ, và người giữ các chức vụ tương đương.

- Đại biểu Quốc hội đi ra nước ngoài với danh nghĩa đại biểu Quốc hội và để làm nhiệm vụ do Quốc hội giao cho.

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội.

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính các khu tự trị.

- Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm các Tổng cục thuộc Bộ Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam.

- Đoàn trưởng và Phó đoàn trưởng các đoàn đại biểu Chính phủ.

- Đoàn trưởng và Phó đoàn trưởng các đoàn đại biểu của các Bộ, đoàn đại biểu của các đoàn thể nhân dân Trung ương, Phó Giám đốc Vụ, Cục, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương các đoàn thể, hay chức vụ tương đương, được cử ra nước ngoài đàm phán, ký kết, dự hội nghị quốc tế, tham gia lễ tiết.

- Đại sứ, Công sứ, Đại diện thường trú. Tham tán, Bí thư, Tuỳ viên các cơ quan Đại diện ngoại giao.

- Tổng lãnh sự, Lãnh sự, phó Lãnh sự.

- Đại diện, Phó đại diện các cơ quan thương mại thường trú của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ở nước ngoài.

- Giao thông viên ngoại giao.

Điều 2. Đối với các trường hợp khác, Bộ ngoại giao sẽ cùng với cơ quan xét và quyết định việc cấp loại hộ chiếu nào cho thích hợp với cương vị và tính chất công tác của mỗi người.

Vợ chồng ra nước ngoài, tùy theo cương vị của người chồng, sẽ được xét cấp loại hộ chiếu thích hợp.

Điều 3. Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phạm Văn Đồng