BỘ TƯ PHÁP******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 70-TP/NĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 1946

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Chiếu theo điều 62 Sắc lệnh số 13 ngày 24 tháng giêng năm 1946 tổ chức các tòa án và các ngạch thẩm phán;
Sau khi hỏi ý kiến Hội đồng Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: – Lập một hội đồng có nhiệm vụ là xét các đơn xin vào các ngạch thẩm phán và lập danh sách các người đáng được bổ dụng.

Điều 2:Hội đồng ấy gồm có những vị sau này

Các ông:

Vũ Trọng Khánh, bội trưởng bộ Tư pháp: chủ tịch

Bùi Bằng Đoàn, cố vấn Chính phủ, ủy viên ban thanh tra đặc biệt: hội viên

Vũ Đình Hòe, bộ trưởng bộ Quốc gia Giáo dục: hội viên

Cù Huy Cận, bộ trưởng bộ Canh nông: hội viên

Hoàng Hữu Nam, chánh văn phòng Bộ Nội vụ: hội viên

Điều 3:Ông Đổng lý sự vụ bộ Tư pháp chiếu nghị thi hành.

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Vũ Trọng Khánh