BỘ TƯ PHÁP******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 74-TP-NĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 1946

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Chiếu chỉ Sắc lệnh ngày 28tháng 4 năm 1932 về việc đăng các bá cáo pháp định đã được sửa đổi lại do Sắclệnh ngày 31 tháng 5 năm 1936;
Xét vì nhiều điều không thuận tiện cần phải ủy quyền cho các ông chưởng lý cáctòa Thượng thẩm Thuận hóa và Sài gòn lập danh sách các nhật báo và tuần báođược phép đăng các bá cáo pháp định thuộc về quản hạt hai tòa án ấy trong năm1946
.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1:– Giá tiền đăng các bá cáo pháp định (annonceslégales) là năm đồng (5đ) một giòng và danh sách các nhật báo hay tuần báo đượcphép đăng các bá cáo ấy đính theo đây.

Tuy nhiên, giá đăng các bá cáothuộc về việc bán các bất động sản bị sai áp không được quá bốn đồng rưỡi(4đ50) một giòng khi bá cáo ấy giài quá ba cột và (4đ00) một giòng khi báo cáogiài quá sáu cột.

Điều 2:– Danh sách các nhật báo và tuần báo được phépđăng các bá cáo nhất định (annonces légales) trong năm 1946 thuộc về quản hạthai tòa Thượng thẩm Thuận hóa và Sài gòn sẽ do ông Chưởng lý các tòa án ấy ấnđịnh. Những giá tiền đăng sẽ theo đúng như nghị định này.

Điều 3:– Ông Đổnglý văn phòng bộ Tư pháp chịu ủy nhiệm thi hành nghị định này.

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Vũ Trọng Khánh

DANH SÁCH

CÁC NHẬT BÁO HAY TUẦN BÁO ĐƯỢCPHÉP ĐĂNG CÁC BÁ CÁO PHÁP ĐỊNH (ANNONCES LÉGALES) THUỘC VỀ QUẢN HẠT TÒA THƯỢNGTHẨM HÀ NỘI TRONG NĂM 1946:

1. Việt Nam Dân quốc Công báo.

2. Cứu quốc

3. Dân thanh

4. La République

5. Dân chủ