HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 77-HĐBT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 1985

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 77-HĐBT NGÀY 7 THÁNG 3 NĂM 1985 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TÊN GỌI CƠ QUAN THANH TRA CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị quyết số 528-NQ/HĐNN7 ngày 29-5-1984 của Hội đồng Nhà nước.

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Nay sửa đổi tên gọi cơ quan thanh tra các cấp quy định trong Nghị quyết số 26-HĐBT ngày 15-2-1984 của Hội đồng Bộ trưởng như sau:

- Ở Trung ương: Uỷ ban Thanh tra Nhà nước.

- Ở tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương: Uỷ ban Thanh tra tỉnh, thành phố đặc khu trực thuộc Trung ương.

- Ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Ban thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 2.- Chủ nhiệm Uỷ ban thanh tra Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tố Hữu

(Đã ký)