BỘ Y TẾ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 775-BYT/NĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 1959

NGHỊ ĐỊNH

SÁT NHẬP BỘ MÔN KÝ SINH TRÙNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC VÀO VIỆN SỐT RÉT

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 615-ZYO/NĐ ngày 15-07-1955 của Bộ Y tế sắp xếp các cơ quan kế cận và trực thuộc;
Thi hành chủ trương kiện toàn tổ chức, chấn chỉnh biên chế, sắp xếp cán bộ của Đảng và Chính phủ;
Xét nhu cầu công tác, theo đề nghị của ông Giám đốc Vụ tổ chức cán bộ;
Sau khi trao đổi thống nhất giữa Ban Giám đốc Trường Đại học Y Dược và Ban Giám đốc Viện Sốt rét.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay tách bộ môn Ký sinh trùng của Trường Đại học Y Dược và sát nhập vào Viện Sốt rét.

Điều 2. - Trường Đại học Y Dược chuyển giao bộ môn Ký sinh trùng cho Viện Sốt rét về các mặt: tổ chức, biên chế, hành chính, quản trị, cán bộ, ngân sách, máy móc, cơ sở và phương tiện, do Viện Sốt rét chịu trách nhiệm quản lý về mọi mặt.

Điều 3. – Các ông Giám đốc Trường Đại học Y Dược, Giám đốc Viện Sốt rét và các hánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG

Tôn Thất Tùng