HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80-HĐBT

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 1986

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 80-HĐBT NGÀY 2-7-1986 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VIỆN NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÀNH VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị định số 164-CP ngày 18-6-1977 của Hội đồng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Phát thanh và truyền hình Việt Nam;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Phát thanh và truyền hình Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Đổi tên Viện Nghiên cứu kỹ thuật phát thanh và truyền hình thuộc Uỷ ban Phát thanh và truyền hình Việt Nam thành Viện Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật phát thanh truyền hình.

Điều 2.- Viện Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật phát thanh và truyền hình có nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai kỹ thuật tiến bộ, phục vụ phát triển mạng lưới phát thanh truyền hình.

Điều 3.- Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của Viện Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật phát thanh truyền hình do Chủ nhiệm Uỷ ban Phát thanh và truyền hình quy định trên cơ sở biên chế và tổ chức hiện có.

Điều 4.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Phát thanh và truyền hình Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Đỗ Mười

(Đã ký)