CHÍNH PHỦ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 83/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2002

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ, PHƯỜNG THUỘC CÁC HUYỆN CHÂU ĐỨC, XUYÊN MỘC, THỊ XÃ BÀ RỊA VÀ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, phường thuộc các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, thị xã Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau :

1. Thành lập phường 12 thuộc thành phố Vũng Tàu trên cơ sở 3.429,8 ha diện tích tự nhiên và 15.826 nhân khẩu của phường 11.

Địa giới hành chính phường 12 : Đông giáp huyện Long Đất; Tây giáp xã Long Sơn và phường 11; Nam giáp phường 11 và Biển Đông; Bắc giáp thị xã Bà Rịa.

Sau khi thành lập phường 12, phường 11 còn lại 1.069,2 ha diện tích tự nhiên và 10.001 nhân khẩu.

2. Thành lập phường Long Hương thuộc thị xã Bà Rịa trên cơ sở 1.485,1 ha diện tích tự nhiên và 6.767 nhân khẩu của xã Long Hương.

Địa giới hành chính phường Long Hương : Đông giáp các phường Phước Trung, Phước Hiệp, Phước Hưng; Tây giáp phường Kim Dinh; Nam giáp thành phố Vũng Tàu; Bắc giáp phường Phước Hưng và huyện Tân Thành.

3. Thành lập phường Kim Dinh thuộc thị xã Bà Rịa trên toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu còn lại của xã Long Hương.

Phường Kim Dinh có 1.804,9 ha diện tích tự nhiên và 7.356 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Kim Dinh : Đông giáp phường Long Hương; Tây giáp huyện Tân Thành; Nam giáp thành phố Vũng Tàu; Bắc giáp phường Long Hương và huyện Tân Thành.

4. Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Cù Bị thuộc huyện Châu Đức :

Chuyển toàn bộ ấp Liên Hiệp 2 (đội 1 nông trường cao su Cù Bị) của xã Xà Bang với 941 ha diện tích tự nhiên và 2.744 nhân khẩu, ấp Tân Giao của thị trấn Ngãi Giao với 627 ha diện tích tự nhiên và 875 nhân khẩu về xã Láng Lớn quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính chuyển ấp Liên Hiệp 2 (đội 1 nông trường cao su Cù Bị) của xã Xà Bang và ấp Tân Giao của thị trấn Ngãi Giao về xã Láng Lớn :

- Xã Láng Lớn có 6.760 ha diện tích tự nhiên và 13.670 nhân khẩu.

- Xã Xà Bang còn lại 3.785 ha diện tích tự nhiên và 12.325 nhân khẩu.

- Thị trấn Ngãi Giao còn lại 2.490,6 ha diện tích tự nhiên và 14.823 nhân khẩu.

Thành lập xã Cù Bị trên cơ sở 4.671 ha diện tích tự nhiên và 8.642 nhân khẩu của xã Láng Lớn.

Địa giới hành chính xã Cù Bị : Đông giáp xã Xà Bang; Tây giáp huyện Tân Thành và tỉnh Đồng Nai; Nam giáp xã Láng Lớn; Bắc giáp tỉnh Đồng Nai.

Sau khi thành lập xã Cù Bị, xã Láng Lớn còn lại 2.089 ha diện tích tự nhiên và 5.028 nhân khẩu.

5. Thành lập xã Tân Lâm thuộc huyện Xuyên Mộc trên cơ sở 8.557,995 ha diện tích tự nhiên và 5.593 nhân khẩu của xã Bàu Lâm.

Địa giới hành chính xã Tân Lâm : Đông giáp xã Hoà Hiệp và tỉnh Đồng Nai; Tây và Bắc giáp tỉnh Đồng Nai; Nam giáp xã Bàu Lâm.

Sau khi thành lập xã Tân Lâm, xã Bàu Lâm còn lại 3.519,165 ha diện tích tự nhiên và 8.970 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

Nơi nhận :
- HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ : Nội vụ, Công an,
Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : ĐPI,
TCCB, TH,
- Lưu : NC (5), VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải