BỘ TƯ PHÁP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 83-TP/NĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 1946

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Chiếu chỉ Sắc lệnh ngày 02tháng 9 năm 1935 được bổ khuyết bởi các sắc lệnh ngày 6 tháng 12 năm 1936, 12tháng 5 năm 1937, 07 tháng 4 năm 1938 và 4 tháng 5 năm 1938 quy định thể lệ vềhỗ giá viên;
Chiếu chỉ Nghị định ngày 02 tháng 8 năm 1933 được sửa đổi do Nghị định ngày 31tháng 01 năm 1934 ấn định tiền lệ phí về việc bán đấu giá ở phòng đấu giá;
Chiếu chỉ bộ Hình luật Việt Nam đã được tạm thời giữ lại thi hành ở Bắc Bộkhông ấn định những khoản trừng phạt các việc phương hại đến sự tự do đấu giá;
Xét rằng trong khi chờ đợi một đạo luật quy định tất cả thể lệ về việc hỗ giáviên, những luật lệ nói trên cần phải bổ khuyết,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ nhất. – Nhữngluật lệ hiện hành về hỗ giá viên vẫn được tạm thời giữ nguyên như cũ.

Điều thứ 2. Bảnđiều lệ ngày 16 tháng 4 năm 1934 do Giám đốc nha Tư pháp Đông Dương duyệt y đểniêm yết ở các sở đấu giá nay bãi bỏ đi.

Ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽduyệt y một bản điều lệ mới để thay cho bản điều lệ nói trên.

Điều thứ 3. Nhữngkhoản trừng phạt các hành vi có phương hại cho sự tự do đấu giá nay ấn định nhưsau:

“Trong những vụ đấu giá côngkhai về:

“ 1) Quyền sở hữu, quyền ứngdụng thu lợi, quyền thuê mượn những bất động sản,

“ 2) Một việc trưng thầu, mộtviệc khai khẩn hay bất cứ một công việc gì,

“Kẻ nào dùng những cách bạođộng, những cử chỉ hành hung hay những lời đe “dọa để làm ngăn trở, hay làm rốiloạn tự do đấu giá, sẽ bị phại tù từ 15 ngày đến 3 “tháng và phạt tiền từ100đ00 đến 500đ00.

“Những khoản trừng phạt này sẽthi hành đối với những kẻ bị can bất luận hành “vi phạm pháp đã sẩy ra trướckhi đấu giá hay trong khi đấu giá.

“Những người nào dùng đồ biếuhoặc lời hứa để sui dục những người khác “đừng đến đấu giá cũng bị phạt nhưtrên.

“Kẻ nào, bằng lời nói, điệu bộhay những lời đe dọa, làm mất thể diện hỗ giá “viên trong khi thừa hành chức vụhay nhân khi thừa hành chức vụ, sẽ bị phạt tù từ “5 ngày đến 1 tháng và phạttiền từ 6đ00 đến 200đ00, hay một trong hai hình phạt “ấy.

“Kẻ nào thi hành những cách bạođộng đối với hỗ giá viên trong khi thừa hành “chức vụ, dù khi phạm pháp có cầmkhí giới hay không và dù có làm phát sinh ra “thương tích hay không, sẽ bị phạttù từ 1 tháng đến 3 năm và phạt tiền từ 6đ00 “đến 200đ00.

Điều thứ 4. Cácluật lệ, nghị định, thông tư trái với điều thứ ba đạo nghị định này đều bãi bỏ.

Điều thứ 5. ÔngĐổng lý văn phòng chịu ủy nhiệm thi hành nghị định này.

Vũ Trọng Khánh

(Đã ký)