BỘ TƯ PHÁP******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 84-TP/NĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 1946

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Chiếu chỉ Sắc lệnh ngày 30 tháng 11 năm 1945 giao các lao ngục cho bộ Tư pháp;
Chiếu chỉ Sắc lệnh ngày 24 tháng 01 năm 1946 tổ chức các tòa án;
Chiếu chỉ Nghị định ngày 25 tháng 02 năm 1946 bổ dụng các thẩm phán trong Trung bộ;
Để tiến hành công việc thiết lập tòa án trong Trung Bộ;
Sau khi Hội đồng Chính phủ thỏa hiệp,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: – Tạm giao quyền tổ chức tư pháp cảnh sát, chế độ lao tù và quyền kiểm soát các nhà lao cho tòa Thượng thẩm Huế họp thành đại hội đồng trong khi chờ Chính phủ ấn định chung cho toàn quốc.

Điều 2: Ông Chưởng lý sẽ ra quyết định để thi hành những nghị quyết của đại hội đồng tòa Thượng thẩm.

Những nghị quyết ấy phải thông tri cho Ủy ban hành chính Trung bộ hỏi ý kiến trước khi thi hành.

Một bản sao các nghị quyết được thi hành phải lập tức gửi lên bộ Tư pháp.

Điều 3:Các Ông Đổng lý sự vụ bộ Tư pháp và các ông Chưởng lý tòa Thượng thẩm Thuận hóa chiếu nghị định thi hành.

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Vũ Trọng Khánh