NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘIĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 85-HĐBT NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 1982 VỀ HỆ THỐNG CHỨC VỤ VÀ CẤPBẬC QUÂN HÀM CỦA
SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chứccủa Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ Luật về sĩ quanQuân đội nhân dân Việt Nam;

Căn cứ tổ chức và biênchế trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộtrưởng Bộ Quốc phòng.

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1: Hệ thống chức vụ và cấp bậcquân hàm tương ứng với chức vụ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được quyđịnh như sau:

Trung đội trưởng: thiếu uý hoặc trung uý.

Đại đội trưởng: thượng uý hoặc đại uý.

Tiểu đoàn trưởng: đại uý hoặc thiếu tá.

Trung đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng: trung tá hoặc đại tá.

Sư đoàn trưởng: đại tá hoặc thiếu tướng.

Tư lệnh quân đoàn, binh chủng: thiếu tướng hoặc trung tướng.Tư lệnh quân khu, quân chủng: trung tướng hoặc thượng tướng.

Chủ nhiệm Tổng cục, Tổng thanh tra quân đội: trung tướnghoặc thượng tướng.

Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: thượngtướng hoặc đại tướng.

Những chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm tương ứng vớicác chức vụ trên do Bộ trưởng Bộ quốc phòng quy định.

Điều 2: Cấp bậc quân hàm của chức phóthấp hơn hoặc ngang chức trưởng.

Điều 3: Nghị định này thay cho Nghịđịnh số 306-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1958. Những quy định trước đây trái vớiNghị định này thì nay bãi bỏ.

Điều 4: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyđịnh chi tiết thi hành Nghị định này.