HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 86-HĐBT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 1986

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 86-HĐBT NGÀY 16-7-1986 VỀ VIỆC THÀNH LẬP LIÊN HIỆP CÁC XÍ NGHIỆP NÔNG - CÔNG NGHIỆP PHỦ QUỲ THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Điều lệ Liên hiệp các xí nghiệp quốc doanh ban hành kèm theo Nghị định số 302-CP ngày 1-12-1978 của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Nay thành lập Liên hiệp các xí nghiệp nông - công nghiệp Phủ Quỳ trực thuộc Bộ Nông nghiệp.

Liên hiệp các xí nghiệp nông - công nghiệp Phủ Quỳ là tổ chức sản xuất kinh doanh, hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

Trụ sở của Liên hiệp đặt tại thị trấn Thái Hoà, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ Tĩnh.

Điều 2.- Nhiệm vụ chủ yếu của Liên hiệp là tổ chức sản xuất - kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp như cà-phê, cam, chanh, dứa... để xuất khẩu, làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồ hộp và các sản phẩm chăn nuôi.

Điều 3.- Các đơn vị trực thuộc Liên hiệp bao gồm:

1. Nông trường quốc doanh Đông Hiếu,

2. Nông trường quốc doanh Tây Hiếu 1.

3. Nông trường quốc doanh Tây Hiếu 2.

4. Nông trường quốc doanh 1/5.

5. Nông trường quốc doanh 19/5.

6. Nông trường quốc doanh 3/2.

7. Nông trường quốc doanh 22/12.

8. Nông trường quốc doanh Xuân Thành.

9. Nông trường quốc doanh Cờ Đỏ.

10. Nhà máy điện Phủ Quỳ.

11. Xí nghiệp chế biến cà phê.

12. Xí nghiệp vật tư - vận tải.

13. Trung tâm thực nghiệm và dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp.

14. Bệnh viện Liên hiệp Phủ Quỳ.

Khi điều kiện phát triển, có thể thành lập thêm một số xí nghiệp cho phù hợp.

Điều 4.- Liên hiệp các xí nghiệp nông - công nghiệp Phủ Quỳ do một Tổng Giám đốc phụ trách và có từ 1 đến 2 Phó Tổng Giám đốc giúp việc.

Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của Liên hiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp quy định.

Điều 5.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Võ Chí Công

(Đã ký)