HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 88-HĐBT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 1987

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 4 TRONG NGHỊ ĐỊNH SỐ 91-HĐBTNGÀY 04/8/1986 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

HỘI ĐỒNG BỘTRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 04 tháng 7 năm1981;
Theo đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Nay thay thế điều 4 trong Nghị định số91-HĐBT ngày 04-8-1986 của Hội đồng Bộ trưởng quy định việc chấp hành giá và việckiểm tra, thanh tra, xử lý những vi phạm kỷ luật Nhà nước về giá bằng điều 4 (mới)như sau:
Điều 4 (mới) - Thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và xử lý những vi phạm kỷluật giá:
1. Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước có quyền:- Kiểm tra, thanh tra về giá đối với tất cả các ngành, các cấp, các cơ sở sảnxuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế (quốc doanh, công tư hợp doanh, tậpthể và tư nhân) trên phạm vi cả nước.
- Xử lý về mặt kinh tế những đối tượng vi phạm trong các trường hợp Ủy ban Vậtgiá Nhà nước trực tiếp kiểm tra, thanh tra phát hiện hoặc do các ngành, các cấpphát hiện báo cáo, theo các hình thức ghi tại điểm 2, 3 mục A và tiết g điểm 1,tiết c điểm 2, mục B, điều 3 của Nghị định số 91-HĐBT.
- Kiến nghị với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xử lý hoặc đề nghị Chủ tịch Hội đồngBộ trưởng kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý về mặt hành chínhnhững cán bộ vi phạm là lãnh đạo các Bộ, ngành ở Trung ương, Chủ tịch và phó Chủtịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương. Nếu ngườivi phạm không phải là lãnh đạo các Bộ, ngành ở Trung ương, Chủ tịch hoặc Phó chủtịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương thì kiếnnghị với Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người vi phạm xử lý về mặt hànhchính theo các hình thức ghi tại các tiết a, b, c, d, e điểm 1 và tiết a, b điểm2, mục B, điều 3 của Nghị định số 91-HĐBT. Nếu đối tượng là đơn vị thì kiến nghịvới cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị đó xử lý theo các hình thức ghi tại điểm1 và điểm 4, mục A, điều 3 Nghị định số 91-HĐBT.
- Sửa đổi hoặc bãi bỏ những quy định về giá, những mức giá và những quyết địnhxử lý kỷ luật về mặt kinh tế của các ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở khi xétthấy không đúng. Trong trường hợp những quyết định nói trên do lãnh đạo các Bộ,ngành ở Trung ương, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thànhphố, đặc khu trực thuộc Trung ương ban hành thì yêu cầu những người ra quyết địnhsửa đổi hoặc bãi bỏ, nếu yêu cầu đó không được chấp nhận thì kiến nghị của Chủtịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định.
2. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, thủ trưởngcác đơn vị sản xuất, kinh doanh có quyền:- Tổ chức kiểm tra, thanh tra kỷ luật giá tất cả các đơn vị, cá nhân thuộcmình quản lý hoạt động trong phạm vi ngành, địa phương mình.
- Xử lý những đối tượng vi phạm thuộc mình quản lý và những đơn vị, cá nhânkhông thuộc mình quản lý theo các hình thức ghi tại điều 3 của Nghị định số91-HĐBT.
- Sửa đổi hoặc bãi bỏ những quy định về giá, những mức giá và những quyết địnhxử lý kỷ luật giá của các đơn vị thuộc mình quản lý khi xét thấy không đúng.
- Đối với những đơn vị, cá nhân không thuộc mình quản lý vi phạm kỷ luật giá,gây thiệt hại cho ngành, địa phương, đơn vị mình thì kiến nghị Ủy ban Vật giáNhà nước xử lý về mặt kinh tế theo các hình thức ghi ở điểm 2, 3, mục A và tiếtg điểm 1, tiết c điểm 2, mục B, điều 3; đồng thời kiến nghị với thủ trưởng cơquan quản lý trực tiếp đối tượng vi phạm xử lý về mặt hành chính theo các hìnhthức ghi tại điểm 1, 2 mục A và tiết a, b, c, d, e điểm 1, tiết a, b, điểm 2 củamục B, điều 3 Nghị định số 91-HĐBT.
Điều 2. - Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. - Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước, Thủtrưởng các cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh,thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị địnhnày.

TM. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Văn Kiệt