HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91-HĐBT

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 1986

.

NGHỊ ĐỊNH

CỦAHỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 91-HĐBT NGÀY 4-8-1986 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤPHÀNH GIÁ VÀ VIỆC KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ CÁC VI PHẠM KỶ LUẬTNHÀ NƯỚC VỀ GIÁ

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào LuậtTổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Để kiểm soát và chi phối giá cả thị trường xã hội, chặn đứng tình trạng giá lêncao đột biến, lập lại trật tự trong công tác giá cả theo tinh thần Nghị quyết 8của Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết 28 và Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị,Nghị quyết số 31-HĐBT ngày 28-3-1986 của Hội đồng Bộ trưởng và kết luận của Hộinghị lần thứ 10 của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá 5 về giá - lương - tiền;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước; sau khi tham khảo ý kiến Bộtrưởng Bộ Tư pháp và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Thủtrưởng các ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, các đơn vị sản xuất kinh doanh, mọicán bộ, công nhân viên chức Nhà nước và tư nhân phải chấp hành nghiêm chỉnhchính sách giá, nguyên tắc và phương pháp hình thành giá, chế độ quản lý giá vàgiá chỉ đạo của Nhà nước; tuyệt đối không được làm sai, nếu thấy không phù hợpthì phải kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi. Trong thời gian kiến nghị chưa đượcgiải quyết thì phải thực hiện đúng những qui định hiện hành.

Thủ trưởng của cấp quản lý hoặcđơn vị sản xuất kinh doanh ngoài việc phải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiệnnghiêm túc kỷ luật Nhà nước về giá, còn bị xử lý kỷ luật khi bản thân mình viphạm, hoặc để cán bộ cấp dưới của mình vi phạm kỷ luật Nhà nước về giá.

Điều2.- Những trường hợp sau đây coi là những hành vi vi phạm kỷ luật Nhà nướcvề giá (gọi tắt là kỷ luật giá):

1. Quyết định giá không đúng thẩmquyền, không đúng chế độ qui định.

2. Tự ý thay đổi mức giá, tiêuchuẩn chất lượng hàng hoá hoặc địa điểm giao nhận hàng hoá đã được cơ quan cóthẩm quyền quyết định.

3. Báo cáo không trung thực chiphí sản xuất, chi phí lưu thông, làm cho giá thành, phí lưu thông và giá cả bịsai lạc (tăng lên hoặc hạ xuống); gây thiệt hại cho Nhà nước và nhân dân.

4. Cung cấp không đầy đủ, khôngchính xác, không kịp thời những tài liệu và số liệu cần thiết cho việc lậpphương án giá, xét duyệt và quyết định giá, kiểm tra thanh tra giá, trốn tránhhoặc gây khó khăn cho việc kiểm tra thanh tra giá.

5. Làm chậm trễ việc xét duyệtvà công bố giá, không công bố thi hành giá đúng thời hạn đã ghi trong văn bảnquyết định giá.

6. Không thi hành đúng chế độđăng ký, niêm yết giá, bán hàng không đúng giá niêm yết.

7. Lợi dụng, tham ô, móc ngoặc,hối lộ trong việc xây dựng phương án giá, xét duyệt giá, công bố giá.

8. Tiết lộ bí mật về giá của Nhànước.

Điều3.- Tất cả những đơn vị, cá nhân có những hành vi như ở điều 2 trên đây, tuỳtheo tính chất, mức độ vi phạm và sự thiệt hại gây ra, phải chịu một hay nhiềuhình thức xử lý như sau:

A. ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ:

1. Cảnh cáo.

2. Huỷ bỏ quyết định giá trái thẩmquyền hoặc mức giá mà đơn vị đang thực hiện sai với giá chỉ đạo của cấp có thẩmquyền.

3. Bồi hoàn toàn bộ khoản chênhlệch sai giá do đơn vị vi phạm kỷ luật giá, nộp vào ngân sách hoặc trả lại chokhách hàng; đồng thời, còn phải chịu phạt tiền với mức tối đa 3% trên tổng sốchênh lệch giá do đơn vị vi phạm đã gây ra.

4. Không được xét duyệt hoànthành kế hoạch hàng năm.

B. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN:

1. Nếu đối tượng viphạm là cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước thì tuỳ mức độ nặng, nhẹ mà bị xửlý bằng một hay nhiều hình thức sau đây:

a) Không được xét thưởng định kỳ6 tháng, hàng năm; bị kéo dài thời hạn nâng bậc lương.

b) Cảnh cáo.

c) Hạ bậc lương.

d) Hạ chức vụ, cách chức.

e) Buộc thôi việc.

g) Nếu việc vi phạm đó thu lợicho cá nhân thì vừa phải bồi thường khoản chênh lệch so với giá chỉ đạo, vừa bịphạt tiền từ 1 đến 3 tháng lương.

h) Truy tố trước toà án.

2. Nếu đối tượng vi phạm là tưnhân thì tuỳ mức độ nặng hay nhẹ mà xử lý bằng một hay nhiều hình thức sau đây:

a) Cảnh cáo trong ngành, nghề,phường, xã...

b) Thu hồi có thời hạn hay thu hồihẳn giấy đăng ký kinh doanh.

c) Phạt tiền từ 10 đến 5000 đồng.

d) Truy tố trước toà án.

Điều4.- Thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và xử lý những vi phạm kỷ luật giá:

1. Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhànước có quyền:

- Kiểm tra, thanh tra về giá đốivới tất cả các ngành, các cấp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phầnkinh tế (quốc doanh, công tư hợp doanh, tập thể và tư nhân trên phạm vi cả nước).

- Xử lý về mặt kinh tế những đốitượng vi phạm trong các trường hợp Uỷ ban Vật giá Nhà nước trực tiếp kiểm tra,thanh tra phát hiện hoặc do các ngành, các cấp phát hiện báo cáo, theo các hìnhthức ghi tại điểm 2, 3 mục A và tiết g, điểm 1 tiết c, điểm 2 mục B, điều 3 củanghị định này.

- Kiến nghị với Chủ tịch Hội đồngBộ trưởng xử lý về mặt hành chính những cán bộ vi phạm là lãnh đạo các Bộ, cácngành Trung ương, Chủ tịch và Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, đặckhu trực thuộc Trung ương; nếu người vi phạm không phải là lãnh đạo cấp Bộ,Ngành Trung ương, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch cấp tỉnh thì kiến nghị với Thủ trưởngcơ quan quản lý trực tiếp người vi phạm xử lý về mặt hành chính theo các hìnhthức ghi tại các tiết a, b, c, d, e điểm 1 và tiết a, b điểm 2 của mục B, điều3 của nghị định này. Nếu đối tượng vi phạm là đơn vị thì kiến nghị với cơ quanquản lý cấp trên của đơn vị đó xử lý theo các hình thức ghi tại điểm 1, 4, mụcA, Điều 3 Nghị định này.

- Sửa đổi hoặc bãi bỏ những quyđịnh về giá, những mức giá và những quyết định xử lý kỷ luật giá của các ngành,các cấp, các đơn vị cơ sở khi xét thấy không đúng.

2. Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ banNhân dân các cấp (hoặc tổ chức vật giá các cấp được cấp lãnh đạo trực tiếp uỷquyền), thủ trưởng các đơn vị sản xuất kinh doanh có quyền:

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra kỷluật giá tất cả các đơn vị, cá nhân thuộc mình quản lý và những đơn vị, cá nhânkhông thuộc mình quản lý hoạt động trong phạm vi ngành, địa phương mình.

- Xử lý những đối tượng vi phạmthuộc mình quản lý theo các hình thức ghi tại Điều 3 của Nghị định này.

- Sửa đổi hoặc bãi bỏ những quiđịnh về giá, những mức giá và những quyết định xử lý kỷ luật giá của các đơn vịthuộc mình quản lý khi xét thấy không đúng.

- Đối với những đơn vị, cá nhânkhông thuộc mình quản lý vi phạm kỷ luật giá, gây thiệt hại cho ngành, địaphương, đơn vị mình thì kiến nghị Uỷ ban Vật giá Nhà nước xử lý về mặt kinh tếtheo các hình thức ghi ở điểm 2, 3 mục A và tiết g, điểm 1, tiết c, điểm 2, mụcB, Điều 3; đồng thời kiến nghị với Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp đối tượngvi phạm xử lý về mặt hành chính theo các hình thức ghi tại điểm 1, 2 mục A vàtiết a, b, c, d, e điểm 1, tiết a, b điểm 2 của mục B, Điều 3 Nghị định này.

Điều 5.-Để tăng cường hệ thống tổ chức thanh tra Nhà nước về giá (gọi tắt là thanh tragiá) trong các ngành các cấp, nay quy định:

- Uỷ ban Vật giá Nhà nước có banThanh tra giá, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước.

- Các Bộ, các ngành có quản lý sảnxuất kinh doanh (tuỳ theo khối lượng công việc) có tổ chức thanh tra giá chuyêntrách đặt trong Ban thanh tra của Bộ, ngành mình.

- Ở các tỉnh, thành phố, đặc khutrực thuộc Trung ương có Ban thanh tra giá, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủnhiệm Uỷ ban Vật giá tỉnh, thành phố, đặc khu.

- Ở các quận, huyện và cấp tươngđương có cán bộ thanh tra giá chuyên trách, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của trưởngphòng tài chính - giá cả hoặc phòng vật giá (nếu có).

Việc tăng cường hệ thống tổ chứcthanh tra các cấp nói trên lấy trong tổng số biên chế cán bộ hiện có của ngànhvà địa phương mà không được tăng thêm biên chế mới.

Khi tiến hành các cuộc kiểm tra,thanh tra và xử lý vi phạm kỷ luật giá tuỳ theo hình thức cụ thể, Uỷ ban Vậtgiá các cấp có quyền yêu cầu các Bộ, các ngành, các địa phương có liên quantham gia để cuộc kiểm tra, thanh tra, xử lý đạt được kết quả tốt nhất.

Những cán bộ làm công tác thanhtra giá phải được lựa trọn trong số những người có trình độ, kiến thức về nghiệpvụ, chuyên môn, có lập trường, quan điểm vững vàng, nắm được chính sách giá, cótinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, chí công vô tư.

Thủ trưởng các ngành, các cấp cótrách nhiệm tạo mọi điều kiện để tổ chức thanh tra giá và những cán bộ thanhtra giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những cán bộ làm công tác thanhtra giá chuyên trách hoặc những cán bộ cộng tác viên của thanh tra giá được cấpthẻ kiểm tra Nhà nước về giá để thực hiện nhiệm vụ. Thẻ kiểm tra Nhà nước vềgiá ở Trung ương do chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước cấp; ở địa phương do Chủtịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương cấp.

Cán bộ thanh tra giá khi làm nhiệmvụ có quyền:

- Yêu cầu các đơn vị được kiểmtra cung cấp những tài liệu cần thiết để phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tragiá.

- Lập biên bản về tình hình kiểmtra sau khi kiểm tra.

- Phạt tiền từ 10 đến 200 đồng đốivới đơn vị hay cá nhân được kiểm tra vi phạm kỷ luật giá.

- Kiến nghị với cơ quan có thẩmquyền về các hình thức xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm kỷ luật giá.

- Yêu cầu các đơn vị hay cá nhânđược kiểm tra đình chỉ và sửa chữa ngay những hành vi vi phạm kỷ luật giá đã rõràng.

Điều 6 - Tấtcả các ngành, các cấp các đơn vị sản xuất kinh doanh, các cán bộ công nhân,viên chức Nhà nước và tư nhân có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, báo cáotrung thực tình hình liên quan việc chấp hành giá theo yêu cầu của đoàn hay cánbộ thanh tra giá; không được gây khó khăn hoặc làm chậm trễ cho đoàn hay cán bộthanh tra giá dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều7. - Thủ tục xử lý:

Căn cứ vào biên bản và kiến nghịcủa các tổ chức thanh tra giá, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền xem xét và raquyết định xử lý. Các hình thức xử lý ghi trong quyết định xử lý không được vượtquyền hạn đã qui định cho mỗi cấp ở Nghị định này. Nếu đơn vị, cá nhân bị xử lýthấy việc xử lý chưa đúng thì có quyền khiếu nại lên cấp ra quyết định xử lý vàcấp trên trực tiếp của cơ quan ra quyết định xử lý. Khi các khiếu nại chưa đượcgiải quyết thì đơn vị, cá nhân bị xử lý phải thực hiện đúng, nghiêm túc quyết địnhxử lý hiện hành.

Nếu đương sự không chịu thi hànhthì ngân hàng căn cứ vào quyết định xử lý và yêu cầu của cơ quan xử lý để tríchtừ tài khoản của đơn vị vi phạm đủ số tiền phạt và số tiền chênh lệch bán saigiá phải bồi thường chuyển vào tài khoản "tiền gửi tạm giữ chờ xử lý"của cơ quan chủ trì việc kiểm tra, thanh tra giá theo phương thức "nhờ thukhông chờ chấp nhận", để cơ quan này làm nhiệm vụ trả lại khách hàng hoặcnộp ngân sách Nhà nước...

Điều8. - Những đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra, thanh tragiá ngoài chế độ khen thưởng chung của Nhà nước còn được phép trích một tỷ lệ tốiđa không quá 3% trên số tiền chênh lệch bán sai giá (bao gồm cả khoản trả ngânsách và khoản trả lại khách hàng) và từ 5 đến 10% trên số tiền phạt để khen thưởng.

Điều9. - Những cán bộ làm công tác thanh tra giá, nếu phạm khuyết điểm như lạmdụng cương vị công tác để tham ô, móc ngoặc, hối lộ, làm sai sự thật... thìngoài việc phải trả lại khoản đã tham ô, móc ngoặc, hối lộ.. . đến bị xử lýtheo các hình thức kỷ luật hành chính nêu trong Nghị định này; nếu vi phạmnghiêm trọng sẽ bị truy tố trước pháp luật.

Điều10. - Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước cùng với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộtrưởng Bộ Tư pháp, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể việc kiểmtra, thanh tra và xử lý việc thu nộp tiền chênh lệch giá, tiền phạt, việc tríchvà sử dụng tiền thưởng; ban hành thẻ kiểm tra Nhà nước về giá, tổ chức phát thẻ,hướng dẫn việc sử dụng thẻ: đôn đốc các ngành, các cấp, các cơ sở sản xuất kinhdoanh thực hiện đúng Nghị định này.

Điều 11. - Bộtrưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộcHội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trựcthuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Điều 12. -Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày công bố và thay thế chương 4 củaĐiều lệ quản lý giá ban hành kèm theo Nghị định số 33-HĐBT ngày 27-2-1984 của Hộiđồng Bộ trưởng và những qui định trước đây trái với những Nghị định này.

Võ Chí Công

(Đã ký)