HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 92-HĐBT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 1987

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 92-HĐBT NGÀY 19-6-1987 VỀ VIỆC XẮP XẾP LẠI CÁC TỔ CHỨC SẢN XUẤT THUỘC CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Quyết định số 295-CT ngày 9-9-1985 của chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc hạch toán kinh tế trong công tác đo đạc và bản đồ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc và bản đồ Nhà nước và ý kiến của Ban tổ chức Chính phủ (công văn số 35-TC/TCCP ngày 4 tháng 10 năm 1986),

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sắp xếp lại 11 đơn vị thuộc Cục Đo đạc và bản đồ Nhà nước thành 4 đơn vị mới:

1. Liên đoàn Trắc địa - địa hình I (phụ trách khu vực thuộc các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hoá).

2. Liên đoàn Trắc địa - địa hình II (phụ trách khu vực từ Nghệ Tĩnh đến Phú Khánh và Đắc Lắc).

3. Liên đoàn Trắc địa - địa hình III (phụ trách khu vực thuộc các tỉnh phía nam còn lại).

4. Trung tâm tư liệu Đo đạc và bản đồ.

Điều 2. Các Liên đoàn Trắc địa và địa hình có nhiệm vụ xây dựng các mạng lưới toạ độ, độ cao và trọng lực các hạng; đo vẽ và hiệu chỉnh bản đồ địa hình các loại tỷ lệ cơ bản Nhà nước trong khu vực lãnh thổ được giao.

Liên đoàn là tổ chức tương đương với Xí nghiệp liên hợp. Hoạt động của Liên đoàn được tiến hành theo phương thức hạch toán kinh tế.

Điều 3. Trung tâm tư liệu Đo đạc và bản đồ có nhiệm vụ thu thập, đánh giá, hệ thống hoá, bảo quản và lưu trữ những tư liệu Đo đạc và bản đồ trong và ngoài nước; cung cấp những tư liệu nói trên cho các đơn vị trong Cục, các ngành và địa phương theo những chế độ và quy định của Nhà nước.

Điều 4. Cục trưởng cục Đo đạc và bản đồ Nhà nước chịu trách nhiệm quy định cụ thể nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, lề lối làm việc của các đơn vị nói ở điều 1.

Điều 5. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký. Tất cả các điều quy định ở các văn bản trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Cục trưởng Cục Đo đạc và bản đồ Nhà nước, thủ trưởng các ngành, các cấp có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)