HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 92-HĐBT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 1982

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 92-HĐBT NGÀY 24 - 5 - 1982 VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁ CẢ

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 14-CP ngày 13-1-1975 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Vật giá Nhà nước;
Theo đề nghị của chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước.

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Nay thành lập Viện nghiên cứu khoa học giá cả trực thuộc Uỷ ban Vật giá Nhà nước.

Điều 2.- Viện nghiên cứu khoa học giá cả có nhiệm vụ giúp Uỷ ban Vật giá Nhà nước:

Nghiên cứu, vận dụng khoa học cơ bản về giá cả phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta, đáp ứng cho yêu cầu của công tác giá cả trước mắt cũng như lâu dài;

Tổng kết thực tiễn công tác giá cả của nước ta qua các thời kỳ;

Nghiên cứu các vấn đề về đường lối chính sách và phương pháp luận về giá phục vụ công tác lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý của Nhà nước ;

Tham gia đào tạo và bồi dưỡng cán bộ làm công tác giá có trình độ đại học, trên đại học;

Tổ chức xuất bản các tài liệu, tạp chí lý luận thông tin về giá.

Điều 3.- Viện nghiên cứu khoa học giá cả do một viện trưởng phụ trách; giúp việc viện trưởng có một số phó viện trưởng.

Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện nghiện cứu khoa học giá cả.

Điều 4.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tố Hữu

(Đã ký)