CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

S: 93/2016/NĐ-CP

Nội,ngày 01 tháng7năm2016.

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤTMỸ PHẨM

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định vềđiu kiện sản xuất mỹphm.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tưng áp dụng

Nghị định này quy định về điều kiện đối với các cơ sởsản xuất bán thành phẩm mỹ phẩm, thành phẩm mỹ phẩm và cơ s đóng gói mỹ phẩm (sau đây gọi chunglà cơ sở sản xuất mỹ phẩm); trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồiGiấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, từ ngữ dưới đây được hiểu nhưsau:

1. Sản phẩm mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc vớinhững bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng tay, móngchân, môi và bên ngoài cơ quan sinh dục) hoặc răng và niêm mạc miệng với một hoặcnhiều mục đích chính sau: Làm sạch, làm thơm, thay đổi diện mạo, hình thức, điềuchỉnh mùi cơ thể, giữ cơ thể trong điều kiện tt.

2. Bán thành phẩm mỹ phẩm là sản phẩm chưa chế biến xong hoàn toàn, cần phảiqua một hoặc một số công đoạn sản xuất hoặc đóng gói mới thành thành phẩm mỹ phẩm.

…………………

Quý khách vui lòng xem nộidung tại file đính kèm

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN