BỘ QUỐC DÂN KINH TẾ
*****

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 1945

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC DÂN KINH TẾ

Xét tình hình kinh tế quốc dân.
Chiếu sự nhu cầu hiện thời.
Sau khi đã thỏa hiệp với hội đồng Chính phủ.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ nhất. – Tất cả các luật lệ thi hành từ trướctới nay ở Bắc, Trung, Nam bộ về sự buôn bán, chuyên trở, biến chế, tàng trữ vàích dụng những hạt và dầu lạc, thầu dầu, quả dừa, khô dừa, dầu dừa, mỡ cá, hộtbông, hột cây gòn, hột cây cao su, đều bãi bỏ hết.

Điều thứ 2. – Sự buôn bán chuyên trở, biến chế,tàng trữ và ích dụng những sản phẩm kể trên, trong toàn cõi nước Việt Nam được hoàn toàn tự do.

Điều thứ 3. – Tất cả những nghị định hiện hànhđịnh giá mua tại nơi sản xuất những sản phẩm kể trên, đều huỷ bỏ.

Điều thứ 4. - Những luật lệ về sự mua, chuyêntrở, tàng trữ và sử dụng những cây ép dầu cũng đều hủy bỏ.

Điều thứ 5. – Kẻ nào tích trữ những sản phẩm kểtrên, mưu sự đầu cơ, xét ra có phương hại đến nền kinh tế sẽ bị nghiêm trị theopháp luật.

Điều thứ 6. - Những ông Chủ tịch Ủy ban Nhândân Bắc, Trung, Nam bộ chịu ủy nhiệm thanh toán những công việc giao dịch củanhững cơ quan đặt đề ra để thu tập và phân phát những sản phẩm kể trên (ThượngĐiểm Chất Nhờn “Comptoir des corps gras”, Nông phố Ngân hàng, v.v…)

Điều thứ 7. – Ông Đổng lý sự vụ Bộ Quốc dân Kinhtế, các ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Bắc, Trung, Nam bộ và ông Giám đốc Bìnhdân Ngân quỹ chiếu nghị thi hành.

Nguyễn Mạnh Hà