BỘ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH*****

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*******

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 1945

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH

Chiếu theo Nghị định số 08 ngày 18 tháng 09 năm 1945 của bộ Giao thông Công chính;
Chiếu theo sự nhu cầu,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ nhất. – Kể từ ngày ký nghị định này, việc mua bán xe hơi sẽ do Bộ Giao thông Công chính định đoạt.

Các đơn xin mua xe phải gởi đến:

- Ở Bắc bộ cho Bộ Giao thông Công chính.

- Ở Trung và Nam bộ cho các ông Giám đốc các nha Công chính Trung bộ và Nam bộ

Điều thứ 2. – Ông Đổng lý Văn phòng Bộ Giao thông Công chính, các ông Giám đốc các nha Công chính Bắc, Trung và Nam bộ chiếu nghị định thi hành.

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?

Đào Trọng Kim

>> Xem thêm:  Cấp xã phường có quyền thu hồi đất xây chợ dân sinh không ? Xử lý khi thu hồi đất sai thẩm quyền ?