BỘ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: KHÔNGSỐ1

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 1945

BỘ TRƯỞNG GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH

Xét tình hình hiện tại về sự chuyên trở bằng xe hơi,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ nhất. – Kể từ ngày ký nghị định này, những xe hơi kiểu “du lịch” của tư gia được chạy tự do trong nước, miễn là có giấy chứng nhận chủ quyền (thẻ xanh).

Điều thứ 2. – Các xe hơi dùng về việc vận tải hành khách và hàng hóa, các xe hơi cho thuê để trở khách hay trở hàng, phải có giấy phép chạy do các ông giám đốc các nha Công chính Bắc, Trung và Nam bộ cấp cho.

Điều thứ 3. – Những chủ xe hơi dùng xe trái với điều thứ hai kể trên sẽ bị phạt theo luật hiện hành.

Điều thứ 4. – Các điều lệ về sự chuyên trở chở bằng xe hơi trái với những điều lệ trong nghị định này đều bãi bỏ.

Điều thứ 5. – Ông Đổng lý văn phòng bộ Giao thông Công chính, các ông Giám đốc các nha Công chính Bắc, Trung và Nam bộ chiếu nghị thi hành.

BỘ TRƯỞNG GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH
Đào Kim Trọng