BỘ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH***** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*******

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 1945

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH

Chiếu theo Nghị định số 08 ngày 18tháng 09 năm 1945 của bộ Giao thông Công chính;
Chiếu theo sự nhu cầu,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứnhất. – Kể từ ngày ký nghị định này, việc mua bán xe hơi sẽ do Bộ Giaothông Công chính định đoạt.

Các đơn xin muaxe phải gởi đến:

- Ở Bắc bộ choBộ Giao thông Công chính.

- Ở Trung và Nam bộ cho các ông Giám đốc các nha Công chính Trung bộ và Nam bộ

Điều thứ 2. –Ông Đổng lý Văn phòng Bộ Giao thông Công chính, các ông Giám đốc các nha Công chínhBắc, Trung và Nam bộ chiếu nghị định thi hành.

Đào Trọng Kim