CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:.../ 2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày...tháng…..năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN, LÀNH MẠNH, THÂN THIỆN, PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chính phủ ban hành Nghị định Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

· Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về nội dung, trách nhiệm bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.

· Đối tượng p dụng

Nghị định này áp dụng đối với nhà trường, cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là cơ sở giáo dục) có người học là trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

· Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

· Thành viên thuộc cơ sở giáo dục là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học.

· Môi trường giáo dục là các điều kiện về vật chất và tinh thần có ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục, học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện của các thành viên thuộc cơ sở giáo dục.

· Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện là môi trường thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục bảo đảm mục tiêu giáo dục; mọi thành viên thuộc cơ sở giáo dục được bảo vệ, tôn trọng, đối xử công bằng và nhân ái; người học được tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực phù hợp với độ tuổi.

· Bạo lực học đường là hành vi gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất và tinh thần đối với thành viên thuộc cơ sở giáo dục.

·

· Mọi công dân có trách nhiệm xây dựng và đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

· Gia đình có trách nhiệm phối hợp với nhà trường, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

· Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo chức năng, nhiệm vụ.

Chương II

NỘI DUNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN, LÀNH MẠNH, THÂN THIỆN, PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

·

· Cơ sở giáo dục không bị ảnh hưởng xấu của các nhà máy, cơ sở sản xuất; cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, văn hóa và các loại hình kinh doanh, dịch vụ khác xung quanh trường học.

· Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng và đồ chơi trẻ em của cơ sở giáo dục:

· Có hệ thống phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, phòng thí nghiệm, tường rào, hàng rào, cổng và các công trình xây dựng khác đảm bảo an toàn, phù hợp mỹ quan;

· Thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi trẻ em đúng quy định hiện hành; được sắp xếp và sử dụng phù hợp, an toàn;

· Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn, phòng, chống cháy, nổ; an toàn, phòng, chống thảm họa, thiên tai;

· Công trình vệ sinh, nước sạch an toàn, hợp vệ sinh và đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho các thành viên thuộc cơ sở giáo dục;

· Có hệ thống cây xanh phù hợp, an toàn; khuôn viên, sân vườn và phòng học sạch, đẹp, đủ ánh sáng;

· Phù hợp, dễ tiếp cận đối với thành viên thuộc cơ sở giáo dục, bao gồm cả người có nhu cầu đặc biệt, người khuyết tật và người có sự đa dạng về giới;

· Tuân thủ các quy định khác của pháp luật hiện hành.

· Tài liệu, học liệu giảng dạy và học tập sử dụng trong cơ sở giáo dục:

· Phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục;

· Bảo đảm tính khoa học, tính chính xác, tính sư phạm, tính nhân văn và tính thẩm mỹ;

· Phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi của đối tượng sử dụng; không trái với văn hóa, lịch sử, địa lí, đạo lí và thuần phong mĩ tục Việt Nam; phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế;

· Có tác dụng giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; bảo đảm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội và giữ vững chủ quyền quốc gia;

· Tôn trọng sự khác biệt, không chứa đựng các yếu tố kích động bạo lực; đáp ứng yêu cầu cần đạt được về phẩm chất và năng lực của người học;

g) Không vi phạm các quy định của pháp luật.

· Hoạt động trong cơ sở giáo dục:

· Nội quy và bộ quy tắc ứng xử văn hóa được công khai; các thành viên thuộc cơ sở giáo dục được hướng dẫn thực hiện và tuân thủ nghiêm túc;

· Thực hiện công tác y tế trường học và trợ giúp người học giải quyết các vấn đề khó khăn trong cuộc sống;

· Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao phù hợp với độ tuổi, đặc điểm sinh lý, tâm lý đối với các thành viên trong cơ sở giáo dục.

· Có sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình người học trong việc bảo đảm sự an toàn tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của người học;

e) Tuân thủ nguyên tắc bảo mật thông tin vì sự an toàn của người cung cấp tin và vì lợi ích tốt nhất của người học theo quy định của pháp luật.

· Thành viên thuộc cơ sở giáo dục:

· Các thành viên tôn trọng sự khác biệt; không kỳ thị, phân biệt đối xử về đặc điểm cá nhân, giới tính và hoàn cảnh gia đình đối với thành viên khác.

· Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc cơ sở giáo dục đạt các yêu cầu về phẩm chất và năng lực nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

· Người học được trang bị kiến thức và kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích; phòng, chống cháy, nổ; phòng, chống thảm họa, thiên tai; được bảo vệ, giáo dục về quyền và bổn phận của mình; được khuyến khích chủ động tham gia các hoạt động giáo dục; được lắng nghe và phản hồi ý kiến theo quy định của pháp luật; tự tin, thân thiện, chia sẻ, hợp tác với bạn bè và các thành viên khác thuộc cơ sở giáo dục.

·

· Cơ sở giáo dục có các hoạt động phòng ngừa bạo lực học đường:

· Công khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường và các kênh tiếp nhận thông báo, tố giác về bạo lực học đường;

· Thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến bạo lực học đường;

· Trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực trẻ em trên môi trường mạng cho thành viên thuộc cơ sở giáo dục.

· Thành viên thuộc cơ sở giáo dục chủ động áp dụng phương pháp giáo dục bằng các biện pháp tích cực, không bạo lực; không xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác; không cổ vũ, kích động hành vi bạo lực; có trách nhiệm thông báo, tố giác các hành vi bạo lực học đường đến cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền; ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường phù hợp với khả năng của bản thân.

· Cơ sở giáo dục có quy trình tiếp nhận thông tin và xử lý trường hợp bạo lực học đường:

· Tiến hành xác minh thông tin về đối tượng, địa điểm, thời gian, hình thức bạo lực và đánh giá nguy cơ bạo lực, mức độ tổn hại ban đầu;

· Thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời trong trường hợp khẩn cấp;

· Thông báo với cơ quan, cá nhân có thẩm quyền để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương III

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO ĐẢM MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN, LÀNH MẠNH, THÂN THIỆN, PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

·

· Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai Nghị định này và kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo Chính phủ.

· Đưa nội dung, kiến thức về an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào chương trình giáo dục trong nhà trường.

· Rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn trường học bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

·

· Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức và cá nhân có liên quan chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị định này trong cơ sở giáo dục do ngành quản lý; gửi kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

· Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống xâm hại và phòng, chống tai nạn thương tích; bảo đảm chế độ, chính sách cho người học; chăm sóc, nuôi dưỡng người học có hoàn cảnh đặc biệt.

·

· Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn xây dựng chương trình, tiết mục, sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, việc sáng tác văn học, nghệ thuật dành cho người học và về người học.

· Hướng dẫn gia đình phối hợp với cơ sở giáo dục trong việc xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

· Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng thiết chế văn hóa; tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường tại cộng đồng.

·

· Thông tin, truyền thông cho gia đình, xã hội và người học về kiến thức, kỹ năng bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

· Bảo vệ hình ảnh, thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của người học trên môi trường mạng và các phương tiện thông tin khác.

· Bộ Công an

· Chỉ đạo, hướng dẫn công an địa phương phối hợp với cơ sở giáo dục bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học và phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường.

· Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm tra, giám sát và xử lý các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

· Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn và tổ chức thực hiện biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục người học và tệ nạn xã hội, tội phạm khác liên quan đến người học.

·

· Chỉ đạo, triển khai Nghị định này tại địa phương theo phân cấp và kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện theo thẩm quyền; hàng năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

· Chỉ đạo, rà soát và có biện pháp khắc phục những cơ sở giáo dục chưa bảo đảm quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

· Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong cơ sở giáo dục; điều tra và xử lý vụ việc bạo lực học đường, gây mất an toàn cho cơ sở giáo dục theo phân cấp.

· Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

·

· Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

· Giám sát các cơ quan chức năng trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

· Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức và toàn xã hội hỗ trợ, tham gia thực hiện xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

· Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

· Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đoàn các cấp trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

· Tổ chức tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

· Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

· Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội các cấp trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

· Tổ chức tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục kỹ năng, thái độ cho học sinh đảm bảo an toàn, phòng, chống bạo lực; phối hợp với nhà trường giải quyết vụ việc liên quan đến bạo lực học đường.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

· Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

· Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;ác Phó Thủ tướng Chính phủ;ác bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;ành phố trực thuộc trung ương;òng Trung ương và các Ban của Đảng;òng Tổng Bí thư; Văn phòng Quốc hội;òng Chủ tịch Nước;ân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;òa án nhân dân tối cao;át nhân dân tối cao;án nhà nước;ám sát tài chính Quốc gia;ân hàng Chính sách xã hội;ân hàng Phát triển Việt Nam;

TM. CHÍNH PHỦNguyễn Xuân Phúc