CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 1 năm 2004

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc mở rộng thị xã và thành lập phường thuộc

thị xã Hà Tĩnh, giải thể thị trấn nông trường và thành lập xã thuộc

các huyện Thạch Hà, Hương Khê, Hương Sơn

và Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 4 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Thạch Hà để mở rộng thị xã Hà Tĩnh, thành lập phường thuộc thị xã Hà Tĩnh và giải thể thị trấn nông trường, thành lập xã thuộc các huyện Thạch Hà, Hương Khê, Hương Sơn và Kỳ An, tỉnh Hà Tĩnh như sau:

1. Chuyển 2.553,24 ha diện tích tự nhiên và 16.976 nhân khẩu (gồm toàn bộ các xã Thạch Hà, Thạch Môn, Thạch Đồng, Thạch Hưng, Thạch Bình) thuộc huyện Thạch Hà về thị xã Hà Tĩnh quản lý.

2. Thành lập phường Hà Huy Tập thuộc thị xã Hà Tĩnh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Thạch Phú.

Phường Hà Huy Tập có 200,67 ha diện tích tự nhiên và 4.020 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hà Huy Tập: Đông giáp phường Nam Hà; Tây giáp xã Thạch Linh và huyện Thạch Hà; Nam giáp phường Đại Nài và huyện Thạch Hà; Bắc giáp các phường Trần Phú, Bắc Hà.

3. Thành lập phường Đại Nài thuộc thị xã Hà Tĩnh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Đại Nài.

Phường Đại Nài có 425,71 ha diện tích tự nhiên và 5.748 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đại Nài: Đông giáp xã Thạch Bình; Tây giáp huyện Thạch Hà; Nam giáp xã Thạch Bình và huyện Cẩm Xuyên; Bắc giáp các phường Nam Hà, Hà Huy Tập và xã Thạch Yên.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã và thành lập phường thuộc thị xã Hà Tĩnh:

- Thị xã Hà Tĩnh có 5.618,62 ha diện tích tự nhiên và 77.306 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường Bắc Hà, Nam Hà, Trần Phú, Tân Giang, Hà Huy Tập, Đại Nài và các xã Thạch Linh, Thạch Trung, Thạch Quý, Thạch Yên, Thạch Hạ, Thạch Môn, Thạch Đồng, Thạch Hưng, Thạch Bình.

Địa giới hành chính thị xã Hà Tĩnh: Đông, Tây và Bắc giáp huyện Thạch Hà; Nam giáp huyện Cẩm Xuyên.

- Huyện Thạch Hà còn lại 39.946,50 ha diện tích tự nhiên và 179.775 nhân khẩu, có 37 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Thạch Liên, Thạch Kênh, Việt Xuyên, Thạch Sơn,Thạch Bằng, Thạch Mỹ, Thạch Châu, Thạch Kim, Thạch Bàn, Thạch Châu, Phù Việt, Thạch Long, Thạch Đỉnh, Thạch Hải, Thạch Tiến, Thạch Thanh, Mai Phụ, Hộ Độ, Thạch Khê, Thạch Trị, Tượng Sơn, Thạch Lạc, Thạch Ngọc, Thạch Vĩnh, Thạch Lưu, Bắc Sơn, Thạch Đài, Thạch Hội, Thạch Thắng, Thạch Văn, Thạch Xuân, Thạch Tân, Thạch Hương, Thạch Điền, Nam Hương, Thạch Lâm, Ngọc Sơn và thị trấn Thạch Hà.

4. Giải thể thị trấn nông trường Thạch Ngọc thuộc huyện Thạch Hà để thành lập xã Ngọc Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn nông trường Thạch Ngọc.

Xã Ngọc Sơn có 2.076,12 ha diện tích tự nhiên và 2.438 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Ngọc Sơn: Đông giáp các xã Thạch Vĩnh, Bắc Sơn; Tây và Nam giáp huyện Hương Khê; Bắc giáp xã Thạch Ngọc và huyện Can Lộc.

5. Giải thể thị trấn nông trường 20/4 thuộc huyện Hương Khê để thành lập xã Hương Trà trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn nông trường 20/4.

Xã Hương Trà có 1.513 ha diện tích tự nhiên và 2.437 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hương Trà: Đông giáp xã Hương Đô; Tây giáp các xã Hương Lâm, Hương Xuân; Nam giáp xã Hương Lâm; Bắc giáp các xã Hương Xuân, Yên Lộc và Hương Độ.

6. Chia xã Sơn Kim thuộc huyện Hương Sơn thành xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2.

- Xã Sơn Kim 1 có 19.700 ha diện tích tự nhiên và 4.378 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Sơn Kim 1: Đông giáp xã Sơn Tây và thị trấn Tây Sơn; Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; Nam giáp xã Sơn Kim và nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào; Bắc giáp các xã Sơn Kim và 1 thị trấn Tây Sơn.

7. Thành lập xã Trung Kỳ thuộc huyện Kỳ Anh trên cơ sở 1.186,20 ha diện tích tự nhiên và 2.095 nhân khẩu của xã Kỳ Văn, 969,70 ha diện tích tự nhiên và 312 nhân khẩu của xã Kỳ Giang, 334,10 ha diện tích tự nhiên của xã Kỳ Tây, 137 ha diện tích tự nhiên của xã Kỳ Tiến và 757,70 ha diện tích tự nhiên của xã Kỳ Phong.

Xã Kỳ Trung có 3.384,70 ha diện tích tự nhiên và 2.371 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Kỳ Trung: Đông giáp các xã Kỳ Khang, Kỳ Thọ; Tây giáp các xã Kỳ Tây, Kỳ Phong; Nam giáp các xã Kỳ Văn, Kỳ Tây; Bắc giáp xã Kỳ Tiến, Kỳ Giang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Kỳ Trung:

Xã Kỳ Văn còn lại 2.441,88 ha diện tích tự nhiên và 5.138 nhân khẩu.

Xã Kỳ Tây còn lại 7.711,93 ha diện tích tự nhiên và 5.311 nhân khẩu.

Xã Kỳ Tiến còn lại 1.784,88 ha diện tích tự nhiên và 6.103 nhân khẩu.

Xã Kỳ Phong còn lại 2.933 ha diện tích tự nhiên và 6.657 nhân khẩu.

Điều 2: Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải