CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 1997

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập xã Eachà Rang thuộc huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập xã Eachà Rang thuộc huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên trên cơ sở 8.280,55 ha diện tích tự nhiên và 1.220 nhân khẩu của xã Suối Trai.

Địa giới hành chính xã Eachà Rang: Đông giáp xã Sơn Phước và thị trấn Củng Sơn; Tây giáp xã Krông Pa và xã Chư Ngọc (thuộc huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai); Nam giáp xã Suối Trai; Bắc giáp xã Cà Lúi.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Suối Trai có 6.295,45 ha diện tích tự nhiên và 1.309 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải