CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc phê chuẩn số đại biểu HĐND tỉnh; danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị  bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 1999 - 2004

 __________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại Tờtrình số 1227/BC-UB ngày 01/9/1999 và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tại Tờ trình số 216/TTr - BTCCBCP ngày 09 tháng 9 năm 1999,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn số lượng bốn mươi bảy đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệmkỳ 1999 - 2004, mười bảy đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầucử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộChính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hànhNghị định này./.

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU

Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHVĨNH PHÚC

STT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

Thị xã Vĩnh Yên

Đơn vị bầu cử số 01

03 đại biểu

Huyện Bình Xuyên

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03

03 đại biểu

02 đại biểu

Huyện Mê Linh

Đơn vị bầu cử số 04

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

Huyện Yên Lạc

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

03 đại biểu

03 đại biểu

Huyện Vĩnh Tường

Đơn vị bầu cử số 10

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

Huyện Tam Dương

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

03 đại biểu

03 đại biểu

Huyện Lập Thạch

Đơn vị bầu cử số 15

Đơn vị bầu cử số 16

Đơn vị bầu cử số 17

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

Tổng hợp:

Bầu03 đại biểu có 13 đơn vị

Bầu02 đại biểu có 4 đơn vị

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải