CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1997

NGHỊ ĐỊNH

Về việc thành lập thị trấn Tây Sơn thuộc huyện Hương Sơn và sáp nhập xã Cẩm Tiến

vào thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thị trấn Tây Sơn thuộc huyện Hương Sơn và sáp nhập xã Cẩm Tiến vào thị trấn Cẩm Xuyên như sau:

1. Thành lập thị trấn Tây Sơn thuộc huyện Hương Sơn trên cơ sở 201 ha diện tích tự nhiên và 5.348 nhân khẩu của xã Sơn Tây; 219 ha diện tích tự nhiên và 511 nhân khẩu của xã Sơn Kim.

Thị trấn Tây Sơn có 420 ha diện tích tự nhiên và 5.859 nhân khẩu. Địa giới hành chính thị trấn Tây Sơn: Đông và Bắc giáp xã Sơn Tây; Tây và Nam giáp xã Sơn Kim.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Sơn Tây có 13.611 ha diện tích tự nhiên và 6.495 nhân khẩu.

Xã Sơn Kim có 37.719,98 ha diện tích tự nhiên và 6.989 nhân khẩu.

2. Sáp nhập xã Cẩm Tiến thuộc Huyện Cẩm Xuyên vào thị trấn Cẩm Xuyên.

Thị trấn Cẩm Xuyên sau khi điều chỉnh địa giới hành chính có 660,95 ha diện tích tự nhiên và 8.494 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Cẩm Xuyên: Đông giáp xã Cẩm Thăng; Tây giáp xã Cẩm Quan; Nam giáp xã Cẩm Hưng và xã Cẩm Quan; Bắc giáp xã Cẩm Huy.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải