chÝnh phñ

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 114/2004/N Đ-CP NGÀY 16 THÁNG 4NĂM 2004

PHÊ CHUẨN SỐ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNGNHÂN DÂN TỈNH

ĐƯỢC BẦU ỞĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02 VÀ SỐ LƯỢNGĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI NHIỆM KỲ2004-2009

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều42 của Luật Bầu cử đại biểu Hộiđồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều9 Nghị định 19/2004/N Đ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2004 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Bầu cử đại biểuHội đồng nhân dân năm 2003;

Theo đề nghị của Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Bộ trưởngBộ Nội vụ về việc giảm số lượngđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhđược bầu ở đơn vị bầu cửsố 02 thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Phê chuẩn số đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh được bầu ởđơn vị bầu cử số 02 thành phố Yên Báilà 2 (hai) đại biểu; Số lượng đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ2004-2009 được bầu là 56 (năm mươi sáu)đại biểu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghịđịnh 67/2004/N Đ-CP ngày 21 tháng 2 năm 2004 về tổsố đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhvà số đại biểu được bầu ởđơn vị bầu cử số 02 thành phố Yên Bái,tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Bộtrưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủnhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thihành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

PhanVăn Khải