HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 114-HĐBT NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 1985 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HUYỆN CHÂU THÀNH
VÀ THỊ XÃ BẾN TRE

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;

Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức của Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Tách xã Sơn Đông cảu huyện Châu Thành để sáp nhập vào thị xã Bến Tre.

- Sau khi điều chỉnh địa giới, huyện Châu Thành có 22 xã là xã Phước Thạnh, Hữu Định, An Phước, Phú an Hoà, Giao hoà, Giao Long, Quới Sơn, Tân Thạch, Tường Đa, An Hoá, Tiên Thuỷ, Tiên Long, Tân Phú, Sơn Hoà, Phú Đức, Thành Triệu, Phú Túc, An Khánh, Tam Phước, Quới Thanh, An Hiệp và Mỹ Thành.

Địa giới huyện Châu Thành ở phía đông giáp huyện Bình Đại và huyện Giồng Trôm; phía tây bắc và phía bắc giáp sông Tiền; phía tây nam và phía nam giáp sông Hàm Luông và thị xã Bến Tre.

- Sau khi điều chỉnh lại địa giới, thị xã Bến Tre có 8 phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 7 xã là xã Bình Phú, Phú Chương, Mỹ Thạnh An, Nhơn thạnh, Phú Nhuận, Phú Hưng và Sơn Đông.

Địa giới thị xã Bến Tre ở phía đông nam giáp huyện Giồng Trôm; phía đông và phía tây bắc giáp huyện Châu Thành; phía tây nam giáp sông Hàm Luông.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch hội đồng bộ trưởng

(Đã ký)

Tố Hữu