CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1997

NGHỊ ĐỊNH

Về việc thành lập thị trấn Mường Thanh, thị trấn huyện lỵ huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thị trấn Mường Thanh, thị trấn huyện lỵ huyện Điện Biên trên cơ sở 356,25 ha diện tích tự nhiên và 5276 nhân khẩu của xã Thanh Xương.

Địa giới thị trấn Mường Thanh: Đông giáp xã Noong Bua (thị xã Điện Biên Phủ); Tây giáp xã Thanh Hưng; Nam giáp xã Thanh Xương; Bắc giáp phường Mường Thanh (thị xã Điện Biên Phủ).

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Thanh Xương có 1843,75 ha diện tích tự nhiên và 4256 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải