CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1997

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập một số xã

thuộc các huyện Bình Long, Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập một số xã thuộc các huyện Bình Long, Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, tỉnh Bình Phước như sau:

1. Thành lập xã An Phú thuộc huyện Bình Long trên cơ sở 5.016 ha diện tích tự nhiên và 503 nhân khẩu của xã Thanh Lương; 2.230 ha diện tích tự nhiên và 5.964 nhân khẩu của thị trấn An Lộc.

Xã An Phú có 7.246 ha diện tích tự nhiên và 6.467 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã An Phú: Bắc giáp xã Thanh Lương và huyện Lộc Ninh; Đông giáp xã Thanh Phú và thị trấn An Lộc; Nam giáp xã Thanh Bình và xã Minh Đức; Tây giáp tỉnh Tây Ninh.

2. Thành lập xã Thanh Phú thuộc huyện Bình Long trên cơ sở 1.689 ha diện tích tự nhiên và 6.043 nhân khẩu của xã Thanh Lương; 1.272 ha diện tích tự nhiên và 4.371 nhân khẩu của thị trấn An Lộc.

Xã Thanh Phú có 2.961 ha diện tích tự nhiên và 10.414 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thanh Phú: Bắc giáp xã Thanh Lương; Đông giáp xã Thanh An; Nam giáp xã An Phú và thị trấn An Lộc; Tây giáp xã An Phú.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Thanh Lương có 6.695 ha diện tích tự nhiên và 7.970 nhân khẩu.

Thị trấn An Lộc có 1.109 ha diện tích tự nhiên và 15.610 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Tân Thành thuộc huyện Lộc Ninh trên cơ sở 4.050 ha diện tích tự nhiên và 4.539 nhân khẩu của xã Tân Tiến.

Địa giới hành chính xã Tân Thành: Bắc giáp Cămpuchia; Đông giáp xã Tân Tiến; Nam giáp xã Lộc Hiệp; Tây giáp xã Lộc An.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân Tiến có 4.250 ha diện tích tự nhiên và 3.648 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Bù Gia Mập thuộc huyện Phước Long trên cơ sở 23.276 ha diện tích tự nhiên và 4.001 nhân khẩu của xã Đak Ơ.

Địa giới hành chính xã Bù Gia Mập: Bắc giáp Cămpuchia; Đông giáp huyện Đak Rlap, tỉnh Đắk Lắk; Nam giáp xã Đức Hạnh và huyện Bù Đăng; Tây giáp xã Đak Ơ.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Đak Ơ có 36.724 ha diện tích tự nhiên và 4.673 nhân khẩu.

5. Thành lập xã Bom Bo thuộc huyện Bù Đăng trên cơ sở 6.280 ha diện tích tự nhiên và 1.358 nhân khẩu của xã Đak Nhau; 6.400 ha diện tích tự nhiên và 2.010 nhân khẩu của xã Minh Hưng.

Xã Bom Bo có 12.680 ha diện tích tự nhiên và 3.368 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Bom Bo: Bắc giáp xã Đak Nhau; Đông giáp xã Thọ Sơn và xã Đoàn Kết; Nam giáp xã Minh Hương; Tây giáp huyện Phước Long.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Đak Nhau có 24.490 ha diện tích tự nhiên và 2.669 nhân khẩu.

Xã Minh Hưng có 12.350 ha diện tích tự nhiên và 3.307 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải