HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
Số: 121/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

Về chính sách đối với những người Việt Nam xin ra
nước ngoài để làm ăn sinh sống

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960;

Xét nguyện vọng của những người Việt Nam muốn ra nước ngoài;

Căn cứ vào đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép những người có nguyện vọng ra nước ngoài để sum họp gia đình được xuất cảnh sau khi làm đầy đủ các thủ tục cần thiết.

Điều 2. Các trường hợp sau đây không được phép ra nước ngoài:

- Người có tội hoặc người đang bị truy cứu về trách nhiệm hình sự, dân sự, hành chính;

- Người có liên quan đến bí mật quốc gia;

- Người đang làm những nghề trọng yếu trong sản xuất và phục vụ lợi ích công cộng mà chưa có người thay thế.

Điều 3. Những người được phép ra nước ngoài theo quyết định này vẫn được giữ quốc tịch Việt Nam, được Nhà nước Việt Nam bảo hộ nếu họ không làm điều gì phương hại đến lợi ích và uy tín của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và quan hệ hữu nghị giữa nước Việt Nam với nước sở tại.

Điều 4. Những người được phép ra nước ngoài theo quyết định này được:

- Đem theo vật dùng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày.

- Đem theo tư trang, kim loại quý và đá quý theo qui định của Chính phủ Việt Nam.

- Chuyển giao tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình cho cha, mẹ, vợ, hoặc chồng, con ở lại trong nước. Nếu không có người thân kể trên ở trong nước thì giao tài sản đó cho chính quyền địa phương tạm thời quản lý theo thể lệ hiện hành.

- Hưởng quyền thừa kế tài sản theo pháp luật Việt Nam.

Điều 5. Trong thời gian chờ đơn xin được xét duyệt những người xin ra nước ngoài theo quyết định này được tiếp tục học tập, công tác, sản xuất và hưởng các quyền công dân bình thường tại địa phương mình đang cư trú.

Điều 6. Những người được phép ra nước ngoài theo quyết định này được về thăm đất nước theo chính sách áp dụng đối với người Việt Nam ở nước ngoài và được gửi thư từ, quà tặng hoặc tiền cho người thân ở trong nước theo thể lệ hiện hành.

Điều 7. Những người rời khỏi nước Việt Nam trái với quyết định này sẽ bị nghiêm trị theo pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 8. Quyết định này không thay thế những quy định về các trường hợp xuất cảnh khác của công dân Việt Nam.

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Điều 10. Thủ trưởng các Bộ, Tổng cục có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ra Thông tư hướng dẫn việc thi hành Quyết định này.

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

(Đã ký)

Phạm Văn Đồng