NGHỊ ĐỊNH

NGHỊĐỊNH

CỦACHÍNH PHỦ SỐ 13/ 2008/NĐ-CP NGÀY04 THÁNG 02NĂM 2008

QUYĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC

ỦYBAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương I

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định về tổ chức các cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọichung là cấp tỉnh).

2.Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm có sở và cơ quan tươngđương sở (sau đây gọi chung là sở).

3. Các cơ quan sau đây không thuộc đối tượng áp dụng củaNghị định này:

a)Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khukinh tế và Ban Quản lý có tên gọi khác là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cócơ cấu tổ chức theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

b)Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, các tổ chức sựnghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức thuộc cơ quan trungương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương không thuộc phạm vi điềuchỉnh của Nghị định này.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức cơ quanchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng,nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và sự thống nhất, thôngsuốt, quản lý ngành, lĩnh vực công tác từ trung ương đến cơ sở.

2.Tinh gọn, hợp lý, hiệu lực, hiệu quả, tổ chức së quản lý đa ngành, đa lĩnh vực;không nhất thiết ở Trung ương có Bộ, cơ quan ngang Bộ thì cấp tỉnh có tổ chứctương ứng.

3.Phù hợp với điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã hộicủa từng địa phương và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

4.Không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với các tổ chức thuộc Bộ, cơquan ngang Bộ đặt tại địa phương.

Điều 3. Vị trí và chức năng của cơquan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1.Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tham mưu, giúp Ủy bannhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địaphương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhândân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2.Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lývề tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịusự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhànước về ngành, lĩnh vực cấp trên.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơquan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1.Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dàihạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụcải cách hành chính nhà nước về các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhànước được giao;

b)Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củaChi cục trực thuộc;

c)Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chứcdanh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó phòng chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đâygọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

2.Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a)Dự thảo quyết định thành lập, sát nhập, giải thể các đơn vị thuộc cơ quanchuyên môn cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

b)Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp tỉnh.

3.Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phêduyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về cáclĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

4.Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy phép, vănbằng, chứng chỉ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của cơ quan chuyên môn cấptỉnh theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhândân cấp tỉnh.

5.Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổchức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủthuộc các lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật.

6.Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơnvị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực quản lý của sởtheo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấptỉnh.

8.Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhândân cấp xã.

9.Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thôngtin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ đượcgiao.

10.Kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổchức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếunại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật hoặc phân côngcủa Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

11.Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, các phòng nghiệp vụ vàcác đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; quản lý biên chế, thựchiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khenthưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhànước của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấpcủa Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

12.Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh theo quy định củapháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

13.Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thựchiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Bộ, cơquan ngang Bộ.

14.Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao hoặc theo quyđịnh của pháp luật.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của cơ quanchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Cơcấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm có:

1.Văn phòng;

2.Thanh tra;

3.Phòng nghiệp vụ;

4.Chi cục;

5.Tổ chức sự nghiệp.

Khôngnhất thiết các sở đều có các tổ chức quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này.

Điều 6. Giám đốc, Phó giám đốc của cơquan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1.Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọichung là Giám đốc sở) chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của cơ quan chuyên môn do mình phụ trách.

2.Cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh(sau đây gọi chung là Phó Giám đốc sở) là người giúp Giám đốc sở chỉ đạo một sốmặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về nhiệmvụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc sở được Giám đốc uỷnhiệm điều hành các hoạt động của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Sốlượng Phó Giám đốc sở không quá 03 người; riêng số lượng Phó Giám đốc các sởthuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minhkhông quá 04 người.

3.Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từchức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốcsở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Chế độ làm việc của cơ quanchuyên môn và trách nhiệm của giám đốc sở

1.Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm việc theo chế độ thủtrưởng.

2.Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,Giám đốc sở ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan vàchỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

3.Giám đốc sở chịu trách nhiệm về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa mình và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấptỉnh phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu tráchnhiệm khi để xảy ra tham nhũng, gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyềnquản lý của mình.

4.Giám đốc sở có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhândân cấp tỉnh, Bộ, cơ quan ngang Bộ về tổ chức, hoạt động của cơ quan mình; xiný kiến về những vấn đề vượt quá thẩm quyền và báo cáo công tác trước Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi có yêu cầu; phối hợp với Giám đốc cơquan chuyên môn khác và người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp đểgiải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Chương II

TỔCHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

THUỘCỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Điều 8. Các cơ quan chuyên môn thuộcỦy ban nhân dân cấp tỉnh được tổ chức thống nhất ở các địa phương

1.Sở Nội vụ:

a)Sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng và Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương hoặc bộ phận làm công tác tôn giáo các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương vào Sở Nội vụ;

b)Sở Nội vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lýnhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sựnghiệp; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cánbộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổchức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua -khen thưởng.

2.Sở Tư pháp:

Thammưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về:công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạmpháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; công chứng; chứngthực; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; trọng tài thương mại; hộ tịch; quốctịch; lý lịch tư pháp; luật sư; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám địnhtư pháp; hoà giải ở cơ sở; bán đấu giá tài sản liên quan đến thi hành án vàcông tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

3. Sở Kếhoạch và Đầu tư:

Thammưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kếhoạch và đầu tư, bao gồm các lĩnh vực: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quảnlý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ởđịa phương; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề vềdoanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

4.Sở Tài chính:

Thammưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tàichính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhànước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kếtoán; kiểm toán độc lập; giá cả và hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phươngtheo quy định của pháp luật.

5.Sở Công Thương:

a)Hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại (hoặc Sở Thương mại - Du lịch) thànhSở Công Thương; chuyển chức năng và tổ chức về du lịch của Sở Thương mại hoặc(Sở Thương mại - Du lịch) vào Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

b)Sở Công Thương tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quảnlý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, bao gồm cácngành và lĩnh vực: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo;dầu khí (nếu có); hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏvà chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; côngnghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hoá trên địa bàn; xuất khẩu, nhập khẩu;quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thươngmại; hội nhập kinh tế; thương mại quốc tế; quản lý cụm công nghiệp và điểm côngnghiệp trên địa bàn.

6.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a)Hợp nhất Sở Thuỷ sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn;

b)Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnhthực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp;thuỷ sản;thuỷ lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt, bão;an toàn nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối trong quá trình sản xuất đến khiđưa ra thị trường.

7.Sở Giao thông vận tải:

Thammưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giaothông vận tải, gồm: đường bộ; đường thuỷ; vận tải; an toàn giao thông.

8.Sở Xây dựng:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chứcnăng quản lý nhà nước về: xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; kiếntrúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chếxuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng đô thị; cấpnước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang,rác thải đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệcao); phát triển đô thị; kinh doanh bất động sản.

Riêngtại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Sở Quy hoạch -Kiến trúc tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thựchiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc xây dựng đô thị, quyhoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc phạm vi quản lý của thành phốtheo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này.

9.Sở Tài nguyên và Môi trường:

Thammưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tàinguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; địa chất; môi trường; khítượng thuỷ văn; đo đạc và bản đồ; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề vềbiển, đảo (đối với các tỉnh có biển, đảo).

10.Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính,Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuấtbản từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

b) Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấptỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính vàchuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyếnđiện, công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầngthông tin truyền thông; quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tinmáy tính và xuất bản phẩm.

11.Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chứcnăng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiềnlương; tiền công; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động;người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạnxã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); bình đẳnggiới; tiếp nhận chức năng và tổ chức về bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ Ủy ban Dânsố, Gia đình và Trẻ em.

12.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Hợpnhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hoá - Thông tin thành Sở Vănhoá, Thể thao và Du lịch; chuyển chức năng và tổ chức về báo chí, xuất bản vàoSở Thông tin và Truyền thông;

b)Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thựchiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; thể dục, thể thao và du lịch; giađình; quảng cáo (trừ quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máytính và xuất bản phẩm); tiếp nhận chức năng và tổ chức về gia đình từ Ủy banDân số, Gia đình và Trẻ em.

13.Sở Khoa học và Công nghệ:

Thammưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về:hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ;tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vịphóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân.

14.Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chứcnăng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình,nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lýgiáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quychế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

15.Sở Y tế:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chứcnăng quản lý nhà nước về: chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dựphòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh,chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; trang thiết bị y tế;dân số; bảo hiểm y tế; tiếp nhận chức năng và tổ chức về dân số từ Ủy ban Dânsố, Gia đình và Trẻ em.

16. Thanh tra tỉnh:

Thanhtra tỉnh là cơ quan ngang sở, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiệnchức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra và phòng, chống tham nhũng.

17.Văn phòng Ủy ban nhân dân:

a)Văn phòng Ủy ban nhân dân là cơ quan ngang sở, là bộ máy giúp việc của Ủy bannhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b)Văn phòng Ủy ban nhân dân có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Ủy ban nhân dântổ chức các hoạt động chung của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy bannhân dân và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo điều hành các hoạt độngchung của bộ máy hành chính ở địa phương; bảo đảm cung cấp thông tin phục vụchỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và thông tincho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất kỹthuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

18. Giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em saukhi đã chuyển chức năng và tổ chức của Ủy ban này về Sở Y tế, Sở Văn hoá, Thểthao và Du lịch và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 9. Các cơ quan chuyên môn đượctổ chức theo đặc thù riêng của từng địa phương

1.Sở Ngoại vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lýnhà nước về: công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia (ở những tỉnh cóđường biên giới trên bộ) theo quy định của pháp luật;

SởNgoại vụ được thành lập theo các tiêu chí sau:

a)Có đường biên giới trên bộ và có cửa khẩu quốc tế hoặc quốc gia;

b)Đối với những tỉnh không có đường biên giới, nhưng phải có đủ các tiêu chí sauđây thì được thành lập Sở Ngoại vụ:

- Có các khu: khu công nghiệp, khu chế xuất, khu côngnghệ cao, khu kinh tế mở, khu kinh tế cửa khẩu được Thủ tướng Chính phủ quyếtđịnh thành lập;

- Có khu du lịch quốc gia hoặc di sản văn hoá được UNESCOcông nhận.

c) Nhữngtỉnh không đủ tiêu chí thành lập Sở Ngoại vụ theo quy định tại các điểm a và bkhoản 1 Điều này được thành lập Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân.Phòng Ngoại vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân, Văn phòng Ủy bannhân dân đảm bảo cơ sở vật chất và hành chính quản trị cho hoạt động của PhòngNgoại vụ.

2.Ban Dân tộc là cơ quan ngang Sở, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thựchiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Ban Dân tộc được thành lập ở các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương khi đảm bảo có 2 trong 3 tiêu chí sau:

a) Có trên 20.000 (hai mươi nghìn) người dân tộc thiểu sốsống tập trung thành cộng đồng làng, bản;

b) Có trên 5.000 (năm nghìn) người dân tộc thiểu số đang cầnNhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển;

c) Có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếuvề an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đông đồng bàodân tộc thiểu số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại.

Ðối với những tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sốngnhưng chưa đáp ứng các tiêu chí như trên thì lập Phòng Dân tộc (hoặc bố trí cánbộ, công chức) làm công tác dân tộc thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Phòng Dân tộc (hoặc cán bộ, công chức) làm công tác dân tộc chịu sự chỉ đạotrực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo cơsở vật chất và hành chính quản trị cho hoạt động của Phòng Dân tộc.

3. Sở Quy hoạch - Kiến trúc (được thành lập ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh):

Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu, giúpỦy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch,kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc phạmvi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố.

Chương III

NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH VỀ TỔ CHỨC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

Điều 10. Bộ trưởng Bộ Nội vụ

1.Trong trường hợp cần thiết hoặc có sự thay đổi địa giới hành chính cấp tỉnh,trình Chính phủ quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quanchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhànước và phân cấp quản lý của Chính phủ.

2.Phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3.Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc tổ chức cơ quanchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định này vàcác văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 11. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ

1.Trình Chính phủ quyết định phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnhvực cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Ban hành cụ thể tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giámđốc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo ngành, lĩnh vực quảnlý.

3.Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ đối với cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo ngành, lĩnh vực quản lý mà pháp luậtquy định.

4. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dâncấp tỉnh.

Điều 12. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1.Căn cứ vào đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lýnhà nước ở địa phương về công tác ngoại vụ, biên giới hoặc công tác dân tộc vàtiêu chí quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 9 Nghị định này, Ủy ban nhân dâncấp tỉnh xây dựng Đề án thành lập các tổ chức này trình Hội đồng nhân dân cùngcấp quyết định. Đối với những tỉnh đã thành lập Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc trướcngày có hiệu lực thi hành Nghị định này thì không phải làm thủ tục thành lậplại.

2.Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Nghị định này và các văn bảnquy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 13. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấptỉnh

1.Bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc sở theo tiêu chuẩn chức danh do Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ quy định và thủ tục do pháp luật quy định (riêng việcbổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Thanh tra cấp tỉnh thực hiện theo quy định của LuậtThanh tra).

2.Quy định cho Giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vịtrực thuộc theo tiêu chuẩn, chức danh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

3. Hàng năm, báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động củacác cơ quan chuyên môn cấp tỉnh với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Bộ trưởng BộNội vụ.

Chương IV

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1.Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo vàthay thếNghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29tháng 9 năm 2004 của Chính phủ Quy định tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2.Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

1.Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chínhphủ đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Nghị định này.

2.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các cơquan chuyên môn cấp mình trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày Nghị định này có hiệulực thi hành.

3.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thihành Nghị định này./.

TM. CHÍNHPHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng