HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1983
Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 131/HĐBT NGÀY 12-11-1983
VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI XÃ EA KUĂNG,
HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980;

Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Chia xã Ea Kuăng (huyện Krông Pắc) thành 3 xã lấy tên là Ea Kuăng, Ea Phê, Ea Niu.

Địa giới của xã Ea Kuăng ở phía đông giáp xã Krông Búk; phía tây giáp xã Ea Niu, phía nam giáp xã Ea Uy, phía bắc giáp xã Ea Phê.

Địa giới của xã Ea Phê ở phía đông giáp xã Krông Búk, phía tây giáp xã Hoà An, phía nam giáp xã Ea Kuăng, phía bắc giáp huyện Krông Búk.

Địa giới của xã Ea Niu ở phía đông giáp xã Ea Kuăng, phía tây và phía nam giáp xã Ea Uy, phía bắc giáp xã Hoà An.

Điều 2. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Thụ