CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Lâm Thao,

 huyện Phù Ninh để mở rộng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

_____________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh để mở rộng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ như sau:

- Điều chỉnh toàn bộ 702,96 ha diện tích tự nhiên và 4.182 nhân khẩu của xã Hy Cương; 931,40 ha diện tích tự nhiên và 5.338 nhân khẩu của xã Chu Hoá; 790,07 ha diện tích tự nhiên và 6.223 nhân khẩu của xã Thanh Đình thuộc huyện Lâm Thao về thành phố Việt Trì quản lý.

- Điều chỉnh toàn bộ 889,18 ha và 7.382 nhân khẩu của xã Kim Đức; 197,55 ha diện tích tự nhiên và 5.608 nhân khẩu của xã Hùng Lô thuộc huyện Phù Ninh về thành phố Việt Trì quản lý.

Thành phố Việt Trì có 10.636,94 ha diện tích tự nhiên và 168.462 nhân khẩu, có 22 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm phường: Bạch Hạc, Thanh Miếu, Thọ Sơn, Tiên Cát, Nông Trang, Vân Cơ, Bến Gót, Gia Cẩm, Tân Dân, Dữu Lâu và các xã: Thuỵ Vân, Minh Nông, Minh Phương, Vân Phú, Phượng Lâu, Sông Lô, Trưng Vương, Hy Cương, Chu Hoá, Thanh Đình, Hùng Lô, Kim Đức.

Địa giới hành chính thành phố Việt Trì: Đông giáp huyện Lập Thạch, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; Tây giáp thị trấn Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn, xã Tiên Kiên, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao; Nam giáp xã Cao Xá, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao và huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây; Bắc giáp xã Phù Ninh, xã An Đạo, xã Tử Đà, xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Huyện Lâm Thao có 9.754,59 ha diện tích tự nhiên và 101.422 nhân khẩu, có 14 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các xã: Xuân Huy, Thạch Sơn, Tiên Kiên, Sơn Vi, Hợp Hải, Kinh Kệ, Bản Nguyên, Vĩnh Lại, Tứ Xã, Sơn Dương, Xuân Lũng, Cao Xá và các thị trấn: Lâm Thao, Hùng Sơn.

- Huyện Phù Ninh có 15.637,32 ha diện tích tự nhiên và 98.237 nhân khẩu, có 18 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các xã: Liên Hoa, Phú Mỹ, Trạm Thản, Tiên Phú, Trung Giáp, Bảo Thanh, Phú Lộc, Gia Thanh, Tiên Du, Phú Nham, An Đạo, Bình Bộ, Tử Đà, Vĩnh Phú, Trị Quận, Phù Ninh, Hạ Giáp và thị trấn Phong Châu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng